Les associacions de veïns d’Alzira proposen al Govern que destine ja 626.000€ al Casella

0
226

– L’article primer de la Directiva Europea de l’Aigua determina que es prioritzaran els projectes en funció d’evitar els danys per inundacions.  Com que al barri de Les Basses d’Alzira es produeixen inundacions de freqüència bianual perquè els cabdals del barranc de La Casella impossibiliten desaiguar els col·lectors i el Canal Interceptor, urgeix acometre l’ampliació per a que les inundacions no es repetisquen.   

 

– L’actuació al Barranc de La Casella ha estat estudiada i valorada en el

1)   Pla Hidrològic del Xúquer 2009-2015 i PHX 2015-2021,

2)  «Projecte de condicionament del riu Xúquer entre Carcaixent i l’Ap7»

3)  «Pla Global front a inundacions a La Ribera del Xúquer. Línies d’actuació» CHX octubre 1999

 

-Que aquest darrer document incloïa uns compromisos d’actuacions i l’Ajuntament d’Alzira es comprometé en executar la “Millora de la xarxa de drenatge  a l’entorn urbà d’Alzira, d’iniciativa local i col·labora COPUT”.

Aquesta actuació s’ha materialitzat amb l’execució del «Canal interceptor per la millora del drenatge urbà de la zona de Les Basses» que desaigua, mitjançant unes comportes amb flotadors, al llit del Barranc de La Casella, i necessita uns cabdals baixos per poder evacuar. Per lo que cal que l’Administració Estatal,  acometa l’esmentada actuació d’ampliació i canalització del barranc de La Casella compromesa en 1999 i contemplada als successius PHX per tal de que el canal interceptor puga desaiguar.

 

– Atenent  que el MITECO ha adjudicat per 822.679€ l'»Estudi d’alternatives per a la reducció del rics d’inundacions a La Ribera del Xúquer» per al què s’havien pressupostat 1.449.328,47€,

 

– atenent  que el President de la CHX, per escapar a les seues competències, no ens pogué informar sobre la data prevista d’execució de les obres ni la procedència dels fons amb els què es finançarà,

 

– atenent que estan pendent d’adjudicar-se els  fons europeus Next Generation,

 

– atenent que els ciutadans d’Alzira, arrastren 40 anys d’inundacions i vint d’ajornamens del termini d’execucio de l’esmentada obra per successius canvis al Gobierno del Reino de España, la FaavvAlzira considera que la confluència dels Governs progressistes a l’Ajuntament d’Alzira, la Generalitat Valenciana i el Reino de España, és una oportunitat que no podem desaprofitar,  i per això volem proposar-li als responsables del MITECO, que consignen partides pressupostàries per a l’ampliació del barranc de La Casella des de la confluència amb el barranc de L’Estret, a la tancà de Sant Antoni fins a la desembocadura al riu Xúquer, actuació que fou proposada per l’enginyer Xavier Machí, al debat organitzat per aquesta FaavvAlzira amb tots els candidats a l’alcaldia abans de la campanya de les darreres eleccions municipals i que fou assumida per tots els partits polítics.

Més de 600.000€ per a expropiacions de terrenys

En prova de que els actuals responsables del  MITECO prioritzen efectuar-la, proposem que els 626.649€ sobrants de l’adjudicació de l'»Estudi d’alternatives per a la reducció del rics d’inundacions a La Ribera del Xúquer» ja inclòs als pressupostos del 2021, es consignen, mitjançant la modificació de pressupostos escaient, a expropiacions de terrenys per l’ampliació del barranc de la Casella tram final compartit amb el Barxeta ja que ambdós competeixen i impedeixen les entregues al Xúquer.

-En prova de que els actuals responsables del  MITECO prioritzen efectuar l’actuació descrita,

 

PROPOSEM  que els 626.649€ sobrants de l’adjudicació de l'»Estudi d’alternatives per a la reducció del rics d’inundacions a La Ribera del Xúquer» ja inclòs als pressupostos del 2021, es consignen, mitjançant la modificació de pressupostos escaient, a expropiacions de terrenys per l’ampliació del barranc de la Casella tram final compartit amb el Barxeta ja que ambdós competeixen i impedeixen les entregues al Xúquer. Ajudarà a superar els mesos de tardor.

Federació d’Associacions de Veïns d’Alzira