L’alcalde de l’Alcúdia replica a Compromís sobre la remodelació de la Creueta

0
191

Sra. Roig,
El passat 18 de gener vostè va presentar escrit en nom del grup municipal de
Compromís en el qual plantejava algunes preguntesrespecte a les actuacions realitzades
en la finca de Creueta. El dia 22 li vaig remetre resposta aclarint alguna de les qüestions
i em vaig comprometre a recopilar i remetre-li la informació adient respecte a la resta
de temes.
No li he donat resposta abans perquè al llarg de les últimes setmanes el director
de l’obra ha estat intentat contactar infructuosament amb el contractista per procedir
al tancament de la certificació amb la que poder liquidar l’actuació. Vist que encara no
ha obtingut cap resposta, d’acord amb els tècnics municipals ha presentat a
l’Ajuntament la memòria justificativa de les actuacions realitzades, un document
detallat, fàrcit de referències tècniques i bibliogràfiques que dona resposta per sí mateix
a pràcticament tots els dubtes que vosté manifestava. Així, i d’acord amb el que li vaig
manifestar el 22 de gener, li adjunte el document perquè el puga consultar lliurement.
No obstant això, atés que potser algun aspecte més subjectiu pot quedar obert,
a continuació intente donar resposta a algunes de les qüestions que poden quedar més
dubtoses:
1.- Respecte a la tala massiva de la vegetació existent. Com vostè deu saber, i en cas de
dubte pot consultar a l’exregidor de medi ambient del seu grup i promotor de l’actuació,
la parcel·la es trobava en el moment d’iniciar les actuacions en estat de complet abandó,
el que communment és coneix en l’Alcúdia com un “perdut”, degut principalment a la
demora en la licitació durant la passada legislatura i els problemes amb el contractista i
la pandèmia durant l’any transcorregut en la present fins que començà l’obra.
A data de redacció de projecte l’estat ja era lamentable i els vora quatre anys que
han passat des d’aleshores han comportat el creixement incontrolat d’espècies
oportunistes que havien convertit el jardí en una vertadera selva, al qual era impossible
d’accedir. Eixe fet va ser comunicat en diverses ocasions entre els anys 2017 i 2019 a la
regidoria de medi ambient, sense que s’efectuara cap actuació. Així, i en conseqüència,
això que vostè definix com a la tala massiva no és més que la necessària neteja per poder
alliberar les espècies més valuoses de l’ofegament que patien, bàsicament l’eliminació
d’esbarzers i canyars que creixent sense control i l’habilitació d’espais per a ús ciutadà,
res que no es contemplara en projecte.
De fet, cal recordar que aquest ja preveia la supressió de més de 400 arbres,
aproximadament els mateixos que s’han talat durant l’actuació, d’acord amb la memòria
de la direcció d’obra. Per descomptat, cada cas d’exemplar eliminat i no previst en
projecte està plenament justificat.
Cod. Validación: WEJB MzYx RjBF QjRC Rjgx | Verificación: http://validadorcsv.lalcudia.com Documento perteneciente a la sede electrónica del Ajuntament de L’Alcúdia | Página 1 de 4
Sobre el comentari referent la plantació de 6 exemplars de xiprers i una espècie
exòtica, ha de saber vostè que eixa espècie no és més que una figuera comú, molt pròpia
d’esta terra. Tal vegada s’haja confòs amb un salce gris, que ja es trovaba en la parcel·la,
però en molt mal estat i que va ser replantat per la direcció d’obra en un lloc òptim per
tractar de recuperar-lo, però sense massa esperança. En tot cas, la raó perquè s’han
plantat figuera i xiprers no és altra que van ser trobades abandonades en macetes de
viver molt prop de la Creueta i es va decidir aprofitar-les per si, amb sort, sobreviuen.
2.- Respecte a la pèrdua de biodiversitat. Els especialistes que s’ha consultat no han
pogut manifestar més que la seua sorpresa per allò que vostè diu en el seu escrit “de 95
espècies catalogades han quedat menys de 50”. Li explique perquè: el catàleg era més
bé curt, possiblement perquè a l’hora de ser elaborat no es veia que baix de la “selva”
s’ocultaven moltíssimes altres espècies, en una quantitat que, segons la direcció d’obra
i l’expert en flora local Vicent Boix, superen àmpliament el centenar. Fins i tot, alguns
exemplars evidents i rellevants no s’havien catalogat, tot i que són, en alguns casos
d’especial interés. És el cas de, per exemple, de l’Arisarum vulgare o l’Aristolochia
pistolochia, plantes descrites per Cabanilles fa 200 anys al seu pas per el nostre poble,
que creixen ara mateix a la parcel·la, el d’una palmera del gènere Livinstona i el de vàries
cactàcies epífites. Té més referències sobre este tema en la memòria de la direcció
d’obra.
Amb tot, els tècnics ens demanen paciència per dos motius: un, perquè es
preocuparen molt per recuperar totes aquelles espècies de cert valor (bàsicament
perquè són de difícil localització en viver) i poc a poc les estant trasplantant de nou en
el jardí. I dos, perquè només s’ha de deixar que passen unes setmanes i que arribe la
primavera perquè broten de nou la majoria d’herbàcies.
3.- Sobre la tala d’exemplars de gran port (2 til·lers, 1 flor de coral i 1 figuera). En aquest
punt els tècnics encara s’han sorprès més que en l’anterior. Començant pel final, ningú
no sap quina és la figuera a la què fa referència, per no figurar ni consta al catàleg. Tal
vegada haja sigut un lapsus o l’ha confòs, com abans, amb un altre arbre. Respecte a la
flor de coral, el director d’obra explica en la seua memòria que va ser tombada pel vent
l’any 2017 i així se li va fer saber a l’aleshores regidor, perquè probablement era salvable,
sense que conste cap actuació en eixe sentit. Tot i això, la intenció de la direcció
facultativa era recuperar-la durant les actuacions però el contractista pel seu compte i
risc la va eliminar, qüestió descrita en el llibre d’obra. Per últim, pel que fa als til·lers, tal
i com s’explica a la memòria de manera detallada, fins i tot amb fotografies, era del tot
impossible recuperar-los degut al seu estat.
4.- Respecte a l’eliminació d’estructures. Després de contrastar este punt amb la realitat
de la parcel·la abans de l’inici de l’obra, a totes les persones consultades els sorgix el
dubte sobre si vostès coneixien realment en quin estat es trobaven. Vosté diu
literalment “s’han eliminat estructures que enriquien la bellesa del paratge, com és el
cas de la jardinera que envoltava la casa, provocant l’eliminació d’una taperera de gran
port i la pèrdua de diverses espècies, així com d’una jardinera localitzada enfront de la
casa (que possiblement seria una antiga font envoltada de plantes…)”. Se suposa que la
jardinera que envoltava la casa a la què es referix era una estructura de rajola basta vista
(sense lluir) en pèsim estat de conservació degut bàsicament al creixement descontrolat
Cod. Validación: WEJB MzYx RjBF QjRC Rjgx | Verificación: http://validadorcsv.lalcudia.com Documento perteneciente a la sede electrónica del Ajuntament de L’Alcúdia | Página 2 de 4
de la vegetació, què havia provocat que rebentara els rajols en molts punts. I no només
això, la taperera havia envaït el subsol de la terrassa que envolta la vivenda, provocant
un evident deteriorament que posava en perill l’estabilitat estructural d’aquesta i, per
tant, la seguretat de les persones. Per a la seua tranquil·litat, i si era això al què es referia,
hem de dir-li que les espècies allí arrelades s’han recuperat en la major part via
transplantament en maceta amb la intenció de replantar-les en el jardí, possiblement
en una nova jardinera ubicada en el mateix punt però construïda amb materials més
nobles. En tot cas, com que una imatge val més que mil paraules, li suggereix que faça
una ullada a l’annex de la memòria de la direcció d’obra.
És exactament el mateix cas d’eixa font/jardinera a la què també fa referència,
amb l’agreujament que aquesta s’ubicava en la zona de pas de vehicles d’obra. Això
suposava que en cas de mantindre-la els danys al subsol i, per tant, a la vegetació
existent, hagueren sigut majors. Li suggereixc, de nou, acudir a la memòria per més
informació al respecte.
Entenc, i ja per finalitzar, que tot este punt és una mera confusió degut a un
record equivocat respecte al que hi existia al jardí prèviament a les obres, ja que es
complicat pensar en què les dos estructures citades aportaven cap valor al paisatge.
5.- “El projecte pretenia conservar el màxim d’espècies possibles presents a més
d’enriquir amb plantes mediterrànies i de realitzar un banc genètic… un arborètum
educatiu amb espècies autòctones…s’ha perdut en gran mesura la màgia del jardí” Com
li he manifestat abans, s’ha atés literalment el projecte i amb això s’han conservat
pràcticament totes les espècies presents al catàleg, algunes via transplantament i altres
perquè encara no han brotat, s’han eliminat les previstes i se n’han localitzat un elevat
número d’altres no catalogades.
Respecte al banc genètic li pregue que em trasllade més informació, doncs és la
primera notícia que tinc al respecte. Potser se suggerisca la seua creació en algun
document o punt concret que desconec, tot i que he de manifestar-li que una iniciativa
d’eixe calat precisa de recursos que no estan a l’abast de l’ajuntament, com per exemple
el personal qualificat. Caldria, per tant, fer abans una reflexió al respecte.
Sobre l’arborètum, queda pendent executar-lo d’acord amb el que s’ha
projectat. A hores d’ara els recursos per a la primera fase s’han esgotat amb una
preparació de la parcel·la més complicada del que s’havia previst, però li asegure que
més endavant tindrà el seu moment. En tot cas, s’havia previst la plantació en primavera
però tal i com ha gestionat l’actuació el contractista el més raonable potser siga liquidar
el que s’ha realitzat fins ara i que s’efectue aquesta amb recursos municipals.
Sra. regidora, la màgia del paratge no s’ha perdut, a no ser que entenem que
màgica és una selva completament salvatge però inútil a efectes de jardí per a la
ciutadania. La vertadera màgia, com explica la direcció d’obra, sorgirà de manera natural
abans del que ens pensem.
6.- Sobre les insinuacions referent a no haver respectat el projecte. Tal i com es descriu
a la memòria justificativa i li he manifestat anteriorment, en cap moment s’ha deixat
d’executar literalment el que es preveia, tret que l’estat de la parcel·la a data d’inici ha
suposat dedicar més esforços a partides de neteja, per exemple, o a la retirada de
Cod. Validación: WEJB MzYx RjBF QjRC Rjgx | Verificación: http://validadorcsv.lalcudia.com Documento perteneciente a la sede electrónica del Ajuntament de L’Alcúdia | Página 3 de 4
palmeres afectades pel morrut, amb la qual cosa s’han esgotat els recursos
pressupostaris i no s’ha pogut arribar a complir totes les previsions.
Tal i com s’ha manifestat en respostes anteriors a preguntes seues sobre el
mateix assumpte, el projecte contenia algunes deficiències importants, especialment en
la valoració de les actuacions, cosa que juntament amb la informalitat del contractista
ha suposat un problema molt greu per a la direcció d’obra. No obstant això, sempre hem
considerat que la visió global de la redactora era sumament interessant i d’acord amb el
seu esperit s’ha actuat fins ara i volem continuar en el futur.
D’altra banda, entenc no hi ha res a dir sobre possibles vulneracions legals
després que tant la direcció d’obra com els tècnics municipals hagen comprovat que tot
s’ajusta als paràmetres legalment establerts.
Per últim, li recomane, com ja li he dit en altres ocasions, que abans de denunciar
cap cosa públicament s’informe correctament. Resulta del tot intolerable que difonga
notícies inexactes, incorrectes o directament falses, amb el més pur estil de les fake
news de l’ultradreta. Això només porta a la crispació i, en este cas concret, al
qüestionament de la professionalitat dels tècnics.
El projecte original és una magnífica proposta que s’ha vist sotmesa als
entrebancs derivats de l’aplicació pràctica. Tot i això, l’excel·lent gestió de la direcció
d’obra ha permés dur-lo a la pràctica en la mesura en què ha sigut possible. I recorde
que es tracta sols de primera fase d’una actuació que, tal i com exposa la memòria de la
direcció facultativa, ens sorprendrà aviat a tots.

Andreu Salom Porta / Alcalde de l’Alcúdia