L’Ajuntament d’Alzira espera que la JLF presente les factures per abonar els 51.000€ que deu

0
417
Un moment de l'assemblea de presidents

El regidor de Festes de l’Ajuntament d’Alzira, Xavier Pérez, ha assegurat que el consistori abonarà els 51.000 euros que falten quan la Junta Local Fallera presente les factures que justifiquen els gastos corresponents. Pérez ha recordat que li ingresà en el seu dia altres 48.000€, en haver justificat les corresponents despeses la JLF.

Informe econòmic de la JLF

L’objecte del present informe és detallar els comptes generals i la memòria de l’exercici faller 2019/2020, realitzat sobre la base de les dades corresponents a les despeses i ingressos obtinguts per l’entitat durant l’exercici econòmic de data 01/06/2019 al 01/06/2020.
L’estat de comptes generals està compost de les despeses corrents, els ingressos corrents, subvencions oficials, els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents a l’1 de Juny del corrent.
Així mateix, consta detallat les obligacions pendents de liquidar dels exercicis 2017/2018 i 2018/2019.
Consten separats els estats d’ingressos i els estats de despeses amb el seu detall requerit, així mateix en l’informe de Memòria s’expressa la gestió econòmica de la JLF durant el present exercici econòmic faller.

PRESSUPOST INICIAL
El pressupost inicial de la JLF ascendia a la quantitat en euros DOS-CENTS VINT-I-CINC MIL CINQUANTA-SET amb quaranta-un cèntim,(225.057,41€) en despeses i a la quantitat en euros de DOS-CENTS VINT-I-SET MIL CENT TRENTA,(227.130€) en ingressos i subvencions.
Arran de l’esdevingut per la pandèmia produïda per la COVID-19,que ha motivat la
declaració de l’estat d’alarma, que implique la suspensió o cancel·lació d’activitats,
tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i de la mobilitat de les persones o mercaderies, falta de subministraments que impedien greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat econòmica,social i cultural, no celebrant-se les falles, ocasionant com a uns altres, un perjudici social i econòmic irreparable.
L’Ajuntament de la ciutat per decisió presa per l’equip de govern el mes de maig, va decidir que part dels pressupostos aprovats per a les entitats festius-culturals de la ciutat, reduirlos les quanties econòmiques que havien d’entregar-los i desviar les mateixes en benefici de les persones més necessitades.
En el nostre cas, a la JLF se li comunique que la quantia a retirar del nostre pressupost
aprovat era de 30.000€. Per tant, la previsió pressupostària definitiva punt en ingressos s’ha vist disminuïda a la baixa pels motius ja coneguts.

EL COMPORTAMENT DELS INGRESSOS
A l’efecte d’analitzar els ingressos obtinguts durant el present exercici faller, cal fer una
anàlisi en el nostre cas negatiu, en el nostre cas, la principal font d’ingressos són les
subvencions oficials atorgades per l’Ajuntament, tenint en compte que no es van celebrar les falles dins de la seua setmana de màxima esplendor, i coneixent de manera oficial la reducció de la partida a subvencionar-nos,en l’actualitat, realment desconeixem en aquests moments que imports se’ns faran efectius de les quantitats que estan pendents de cobrar.
Els ingressos atípics per patrocinis en aquesta setmana fallera es van veure minvats
pràcticament íntegrament el que ha comportat no poder aconseguir les previsió que teníem a principi de l’exercici econòmic faller.
El total d’ingressos obtinguts per la JLF ascendeix en euros a CENT QUARANTA-UN MIL
HUITANTA-UNA, amb vint-i-sis cèntims (141.081,26€), amb el següent desglossament:
Les subvencions rebudes de l’Ajuntament de la següent manera:
Subvenció oficial:
Ingrés el dia 6/03/2020, import: 48.215,16€
Subvenció per al concurs d´Indumentària:
Ingrés el 30/11/2019, import: 15.423,75€
Ingrés el 12/12/2019, import: 9.438,00€
Ingrés el 31/12/2019, import: 5.138,25€
Subvenció per a l´acte del mig any faller:
Ingrés el 30/12/2019, import: 720,00€
La resta d’ingressos que hem obtingut de les activitats festius-culturals ascendeixen a
62.146,10€, el desglossament de les quals consta en l’estat de comptes.
La gestió de cobraments:
Els drets pendents de cobrament del present exercici econòmic faller ascendeix en euros a CINQUANTA-SIS MIL SET-CENTS HUITANTA-QUATRE amb huitanta-quatre cèntims, (56,784,84€) que es correspon amb les següents partides:
En concepte de subvenció oficial de l’exercici corrent la quantitat de 51.784,84€, una vegada descomptats els 30.000€ desviats per a necessitats COVID -19 de l’Ajuntament de la ciutat.
L’empresa Cotonera Events SL proveïdora de serveis de restauració la quantitat de 5,000€ en concepte de patrocini que seria compensada el deute al seu favor.
En concepte de subvenció oficial de l’exercici 2018/2019, reclamada a l’Ajuntament, la
quantitat de 841,72€.
D’altra banda, consta en els registres de JLF, pendent de cobrament d’exercicis anteriors la quantitat en euros de 1.505,45€ corresponents a l’empresa Hosteval Hostaleria SL en concepte de patrocini de 83 estendards dels premis de falles de l’exercici 2017/2018.

Comportament DE LES DESPESES
A efecte de l’estudi de les despeses, els mateixos s’han distribuïts en les 11 àrees de treball sota el criteri de la mena d’acte o despesa per a d’una forma justificar el consums necessaris en cada àrea de treball.
En un primer lloc diferenciarem els pagaments d’exercicis anteriors tancats i els de l’exercici corrent.
Respecte als exercicis tancats, existien unes obligacions pendents de satisfer i altres que s’han anat reconeixent conforme els creditors anaven exigint el cobrament dels seus crèdits, la qual cosa ha provocat que part del pressupost corrent s’haja hagut de desviar per al pagament d’aquests deutes contrets de l’exercici anterior, quedant un import considerable pendent de pagar.
Vegem;
Exercicis tancats
2017/2018
D’aquest exercici, queda pendent de satisfer el següent deute econòmic total en euros de DOTZE MIL CENT NORANTA-UN amb cinquanta-sis cèntims, (12.191,56€), el
desglossament de la mateixa aquesta en l’estat de comptes.
No s’ha pagat cap quantitat en aquest exercici corrent d’aquest deute.
2018/2019
D’aquest exercici, queda pendent de satisfer el següent deute econòmic total en euros de SIS MIL NOU-CENTS TRENTA-NOU amb seixanta-set cèntims,(6.939,67€).
El deute final d’aquest exercici ascendia a la quantitat econòmica de 77.541,57€, dels quals s’han satisfet als creditors la quantitat de 70.585,40€, quedant arracada la quantitat referenciada en l’anterior paràgraf.
Per a fer front a aquests pagaments, s’ha utilitzat la segona i última lliurament de la
subvenció oficial d’aquest exercici que ascendia a 45.348,28€ i part important de la
subvenció corrent de l’exercici 2020 per import de 24.237,12€.
Exercici corrent
Les despeses totals que s’ha incorregut en aquest exercici ascendeixen a un total en euros de CENT NORANTA-TRES MIL SET-CENTS NORANTA-SET amb trenta-dos
cèntims,(193,797,32€)
El desglossament per àrees de treball de forma resumida és el següent:
Presidència………………… 53,062,55€
Secretaria………………….. 14.816,45€
Econòmica………………… 27.522,66€
Festes…………………….. 15,076,24€
Cultura i Solidaritat……… 7,213,77€
Monuments………………. 12,673,38€
Pirotècnia………………….. 5.906,10€
Protocol …………………. 54,178,97€
Jurídica ……………………. 137,45€
Xarxes socials……………… 1.551,61€
Activitats diverses………. 1.657,09€
Existeix una diferència a la baixa respecte al pressupost inicial, principalment en l’àrea
econòmica per l’ajuda a casals en lloguer i en l’àrea de pirotècnia pel concurs de
mascletades, que al costat dels consums de la setmana fallera, quantitats no satisfetes que han reduït considerablement les despeses consumides.
Una de les qüestions a tindre en compte, és la decisió presa per aquesta JLF davant la
quitació per part de l’ajuntament d’un 23% de la subvenció, concretament 30.000€ per a aquest exercici econòmic faller, ens veiem en la necessitat quasi obligatòria d’eliminar l’ajuda econòmica de 10.000€ que s’entregava a les comissions falleres en concepte d’ajuda al casal en lloguer.
Lamentem tal decisió presa i esperem poder restablir aquesta ajuda per al pròxim exercici faller del 2021.
Gestió de factures davant l’Ajuntament
Per al cobrament de la subvenció oficial aprovada per l’Ajuntament, la JLF elabora una
memòria de treball i actes realitzats durant l’exercici faller que juntament amb les factures que complisquen amb els requisits legals als quals fa referència el Reial decret 1619/2012 de 30 de novembre de Facturació i els documents justificatius dels premis que convoca la JLF, s’envia a l’Ajuntament de la ciutat perquè procedisquen a reintegrar-li la dotació que es justifica i sempre dins de la subvenció econòmica que té aprovada.
L’import que tenim pendent d’enviar d’aquest exercici en factures i documents ascendeix a un total en euros de HUITANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA amb quaranta-un cèntims, (82,450,41€)
Aquesta quantitat sumada a la qual ja s’ha cobrat ascendeix a un total de documents i
factures justificades de 130,665,57€, si tenim en compte la retallada econòmic, la quantitat que excedeix dels 100,000€ serien 30,665,57€ que es quedarien sense dotació.
Un gran problema que afecta aquesta JLF i els seus compromisos i obligacions adquirides.
La gestió de pagaments
Els pagaments pendents als proveïdors i compromisos a la data del tancament ascendeix a la quantitat econòmica en euros SEIXANTA-SIS MIL TRENTA-QUATRE amb seixantatres cèntims,(66,034,63€).
Crèdits bancaris
La JLF fallera d’exercicis anteriors, arrossega un deute bancari en l’entitat CaixaBank, per import pendent de cancel·lar de 26.288,91€ els quals tots els anys en la data del 2 de novembre es fan efectius la quantitat de 9.383,81€ de capital i interessos.
El crèdit es cancel·larà el 02/11/2022.
Aquesta quantitat es retrau de la subvenció oficial, mai ha sigut coberta per aquesta, ja que l’ajuntament mai ha subvencionat els crèdits de l’entitat.
Una vegada més, la JLF està en la obligació de retindre la quantitat de 9,383,81€ per a fer front al pagament del dia 02/11/2020.