Guadassuar concedix la llicència ambiental al circuit de karts

0
297

 

Encara que està condicionada a distints requisits que ha de complir el promotor

La junta de govern de l’Ajuntament de Guadassuar, encapçalada pel seu actual alcalde Salvador Montañana, realitzada aquest passat dilluns acaba de concedir la Llicència Ambiental sol•licitada a l’empresa que gestiona el circuit de karts de la Ribera

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Guadassuar, celebrada  el dilluns, 15 de juny, ha acordat, per unanimitat, concedir la Llicència Ambiental sol•licitada per CAR TRACK EVENTS, S.L.,per a l’activitat de CENTRE RECREATIU, ESPORTIU I D’OCI, CIRCUIT PER A LA PRÀCTICA D’ESPORT DE MOTOR «CIRCUIT DE LA RIBERA en la parcel•la 26 del polígon 28 d’aquest municipi.

La Llicència Ambiental està condicionada al compliment per part del promotor dels condicionants que afecten al projecte de construcció i l’execució de les obres, ambientals i de seguretat de l’activitat.

Concretament, la llicència s’atorga condicionada a que el Promotor presente, en un termini màxim de 2 mesos, i abans de l’inici de les obres, un Projecte de Construcció Refós que acomplisca i no altere els condicionants establits en la Declaració d’Interés Comunitari i a l’informe emés pel Servei d’Infraestructura Verda i Paisatge, de data 29 de juliol de 2016, sobre l’estudi d’integració paisatgística elaborat pel promotor (versió definitiva datada al juny de 2016).

Finalment, destacar que, d’acord amb el que estableix en l’article 61 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats a la Comunitat Valenciana, l’inici de l’activitat es podrà produir una vegada el promotor haja finalitzat la construcció de les instal•lacions i obres i haja presentat davant l’Ajuntament la corresponent comunicació de posada en funcionament, moment a partir del qual els tècnics municipals podran inspeccionar les obres i les instal•lacions i comprovar que les mateixes s’han executat de conformitat amb els projectes aprovats i respectant, en tot cas, el condicionants ambientals i de seguretat de l’activitat que exigeix la normativa sectorial vigent.