Alzira suspén les sessions del ple i de la junta de govern

0
326
L'alcalde i la corporació municipal d'Alzira

Atés el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Fent ús de les facultats que m’atorguen l’article 21, núm. 3, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en els termes en què ha sigut modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local, i l’article 43, núms. 1 i 2, del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, RESOLC:

Suspendre la celebració de totes les sessions dels òrgans col·legiats de govern de l’Ajuntament d’Alzira durant el període de durada de l’estat d’alarma, així com durant les seues possibles pròrrogues. Per la qual cosa, queden suspeses les sessions de la Junta de Govern previstes per als dies 17 i 24 de març, i la sessió ordinària del ple del dia 25 de març (i com les comissions informatives corresponents al mateix, del dia 24 de març); així com la resta de sessions dels distints òrgans col·legiats d’este ajuntament.

Ho decreta, mana i signa l’alcalde-president, Diego Gómez i Garcia. *