Les entitats esportives d’Alzira contra el «defensor de la legalitat»

0
351
Una reunió del Consell Municipal d'Esports
Els clubs signants constituïts com ENTITATS ESPORTIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE, davant l’opinió pública d’Alzira denunciem la persecució i coacció que el ciutadà autodefinit com DEFENSOR DE LA LEGALITAT realitza des de fa anys.

Davant la denúncia remesa al departament d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira, amb relació a l’ús de determinats espais en les instal·lacions esportives i carrers de la ciutat que els clubs i associacions esportives locals utilitzem per publicitar els nostres col·laboradors i serveix per a finançar la nostra pròpia activitat; els clubs hem de manifestar el nostre més absolut REBUIG.

En aquest sentit els clubs considerem que no estem fent cap activitat que estiga prohibida per l’Ajuntament d’Alzira fins al moment.

Interés general per damunt del particular

És més, els clubs estimem que més enllà de l’interés particular d’aquest individu està l’interés general, ja que la pretensió d’implantar una taxa sempre és com a contraprestació econòmica, i els clubs esportius d’Alzira entenem que, amb la instal·lació de tanques de publicitat de patrocinadors o col·laboradors no obtenim beneficis econòmics, sinó permetre el normal desenvolupament de les nostres activitats.

A més, l’aprovació d’una taxa per la utilització del domini públic suposaria que la pràctica totalitat d’activitats amb fins benèfics que realitzen els clubs esportius tant en instal·lacions esportives com en instal·lacions públiques, places, parcs, etc no es podrien realitzar o veurien seriosament compromesos els seus objectius.

Els clubs entenem que l’ús que fem dels recintes esportius no suposa «una utilització privativa o aprofitament del domini públic local», que s’ajusta a les finalitats de l’article 20.1 de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, com aquest ciutadà denuncia.

Considerem que no ens estem aprofitant d’instal·lacions municipals sinó que estem prestant un servei als molts esportistes amb què compta la nostra ciutat i que s’adscriuen a les diferents disciplines esportives.

Per tot això denunciem l’assetjament d’aquest subjecte anomenat DEFENSOR DE LA LEGALITAT a TOTS els clubs de la nostra ciutat i sol·licitem un ampli consens de tots els partits polítics amb representació municipal perquè donen suport a aquesta iniciativa. Finalment no renunciem a iniciar una campanya de recollida de signatures contra l’actitud persecutòria cap als clubs esportius d’aquest ciutadà i remetre-ho als organismes oficials.

Considerem que Alzira és una ciutat que ha d’apostar per l’esport i els clubs juguem un paper essencial tant en la formació i la promoció d’aquest, sense que cap dels sota signants tingui interessos privats o finalitats lucratives.

Signat per totes les entitats esportives d’Alzira