Alzira i el Registre de la Propietat signen un conveni de col.laboració

0
1199

L’Alcalde d’Alzira, Diego Gómez, i la degana autonòmica dels registradors de la propietat, Begoña Longás, titular del Registre de la Propietat d’Alzira 2, han signat un conveni de col·laboració que millorarà les relacions entre ambdós administracions, en format electrònic.

 

El Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles d’Espanya col·labora amb este conveni de col·laboració mitjançant la posada a disposició dels seus actors principals, Ajuntament d’Alzira i el Registre de la Propietat d’Alzira 2, les plataformes tecnològiques a través de les quals es realitzarà la presentació telemàtica de documents i on es remetran les diferents notificacions que deuen tindre lloc d’acord amb present conveni de col·laboració.

 

Esta millora és necessària perquè, al mateix temps que es facilita als registradors un adequat compliment dels seus deures legals, es proporcione a l’Administració una informació tractada de la forma més adequada perquè esta puga exercir eficaçment les seues potestats. Més concretament, el Registre de la Propietat Alzira 2 informarà l’Ajuntament de forma telemàtica sobre una sèrie de dades que la vigent legislació l’obliga a comunicar en matèria d’urbanisme (inscripcions de declaració de noves construccions declarades per antiguitat, inscripció de drets relatius a finques contigües amb altres que siguen de titularitat municipal, etc.).

 

La recepció de la informació en suport electrònic permetrà a l’Administració local obtindre i gestionar informació gràfica i alfanumèrica, així com habilitar mitjans electrònics que permeten una fàcil comunicació, arxiu i accés a la informació, i dotar així d’eficiència i racionalitat de costos a estos procedimients. Baix estos arguments, l’Ajuntament podrà presentar documents davant del Registre telemàticament, a l’efecte d’agilitzar la tramitació dels procediments que involucren ambdues parts.

 

Este conveni de col·laboració té una durada de 4 anys, i podrà prorrogar-se per 4 anys més amb la conformitat expressa de les parts abans del seu venciment.