Religió/ Alternativa per Educació Vial/ Primers Auxilis / Opinió: Jordi Chordà

0
1026

En l’actualitat als col·legis públics hi ha desdoblament de classes entre els qui reben Religió i els qui han decidit rebre Alternativa. Sense voler, els pares etiquetem als nostres fills donant-los un tipus d’educació o altra, fent de manera inconscient que això, fins i tot, els puga crear algun tipus de problema entre els seus iguals (ve perquè siguen pocs els de la classe els qui vagen a una o altra opció), fins i tot, un començament d’excusa per a que es puga començar a realitzar assetjament escolar sobre l’infant.

Crec que, a banda de ser un Estat aconfessional (moltes voltes demostrat només sobre el paper, però no en la pràctica), les classes de Religió/Alternativa haurien d’estar substituïdes per les d’Educació Vial (durant els primers cursos) i posteriorment, alternant-se amb les de Primers Auxilis. Segurament, en el futur, els xiquets que aprenguen estes dues assignatures estaran més preparats per a formar part d’una societat més cívica al temps que li donaran un ús més útil què el que és rep fins ara. Perquè quan aprenem, aprenem per a nosaltres mateixa, i eixa millora té una repercussió directa en l’entorn: la nostra actuació serà millor i l’entorn es beneficiarà.

La Religió (a banda de que estem actualment en un Estat multicultural), deuria d’estar considerada, per a qui vulga, fora del Centre escolar, com a una activitat extraescolar. Del tipus d’activitat que es forma als xiquets quan fan Catecisme per a preparar-se per al Sagrament de la Comunió.

Amb l’Educació Vial, s’ha comprovat que quan un xiquet l’aprén, si després qualsevol dels pares comet alguna infracció, este li ho dirà, “refrescant” els bons hàbits a l’infractor@ per a que no ho torne a fer, ja que porta a un menor al seu càrrec.

Segons la DGT:

La creencia de que la Educación vial se adquiere en el aula, en la etapa escolar, o en las autoescuelas al preparar el permiso de conducir, está superada: sabemos que es uno de las primeras enseñanzas que se trasmite en el entorno familiar a través de las actitudes y comportamientos que se viven; es un proceso que se inicia a la edad más temprana y se prolonga a lo largo de la vida porque en cada edad y etapa nos vemos afectados por el fenómeno del tráfico de forma diferente y hacemos uso de la vía pública con necesidades diferentes.

La Educación vial es parte de la educación integral de las personas porque de una forma u otra todos participamos del fenómeno del tráfico y es una base eficaz para el desarrollo de la competencia social y cívica: su objetivo es crear hábitos y actitudes de convivencia, ciudadanía, calidad de vida, respeto y compromiso medioambiental y, por supuesto, seguridad vial. Es, por tanto, una parcela fundamental de la educación social y ciudadana.

Busca el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos que permiten a los ciudadanos dar una respuesta segura en las distintas situaciones de tráfico en las que nos vemos inmersos, mejorando nuestro comportamiento como peatones, pasajeros o conductores con el fin de reducir los accidentes y garantizar la seguridad, propia y de los demás, sea cual sea la edad.

Con la Educación vial se enseña a aprender a ser felices cuando usamos la vía pública, porque sabemos cómo usarla, sabemos que los demás también lo saben y estamos convencidos de que todos adoptaremos conductas que hagan que la usemos con seguridad y fluidez. Es un elemento fundamental para responder a la necesidad y exigencia social de fomentar actitudes de conciencia ciudadana, de responsabilidad en la convivencia y uso de las vías, así como de fomento de actitudes y conductas clave para paliar las consecuencias negativas que del tráfico se derivan.

A través de ella, se mejoran actitudes y hábitos, se adquieren conocimientos en relación a las normas, reglas y señales que regulan la circulación de vehículos y personas por las calzadas y aceras, con el objetivo de conseguir respuestas adecuadas (seguras y fluidas) ante las distintas situaciones de tráfico en las que las personas nos vemos inmersas, ya sea como peatones, pasajeros o conductores.

La Educación vial es un instrumento fundamental para prevenir comportamientos y desenlaces de riesgo, y es fundamental para abordar la necesidad y exigencia social de fomentar actitudes de conciencia ciudadana activa y positiva, de responsabilidad en la convivencia y uso de las vías, facilita tomar conciencia de que son muchas las ocasiones en las que las cosas se valoran no cuando se tienen, sino cuando se pierden, lo que en el caso de la vida o de algunas discapacidades derivadas de accidentes viales es demasiado tarde.

Incluye el trabajo sobre las actitudes y la adquisición de los conocimientos necesarios para responder al conjunto de interrelaciones que se producen entre las personas, las vías y los vehículos, y entre éstos y el medio físico, natural y social. Los contenidos y, sobre todo, las actitudes y procedimientos abordados en Educación vial han de ser significativos para cada destinatario, relevantes, útiles y, a la vez, tienen carácter universal: el valor de la vida, la salud y el bienestar físico y psíquico, las consecuencias de los actos para uno mismo y los demás, la empatía y la convivencia…

 

Pel que respecta ensenyar Primers auxilis per als xiquets, una bona formació des de menuts farà que en edat adulta es puguen desenvolupar en alguna acció que necessite de la seua ajuda fins que arribe l’assitència sanitària, el que pot aconseguir SALVAR UNA VIDA. Durant estes classes es recomanable utilitzar maniquins o ninos de peluix de 40 cm d’alçada per a practicar maniobres de reanimació, així ho faran amb més confiança. També es pot incorporar un manual especial per a la seua edat. Així, en esta època tan inicial en la que s’aprén més fàcilment els conceptes, els xiquets sabràn com actuar davant una caiguda o un colp, maniobra de Heimlich, asfixia, RCP, cremades, com actuar davant una persona inconscient (sabent com telefonar al 112 per a demanar ajuda), etc…

Per altra banda, de manera complementària, Creu Roja (des de setembre del 2015) amb la col·laboració de DADA Company ha creat una APP infantil per a que els xiquets aprenguen d’una manera fàcil i senzilla quins són els principals perills, com anar amb cura i com actuar en cas de tindre un accident.

Ací us deixe com descarregar-ho:

 

Com he dit abans, si amb estes classes aprenen els xiquets, la societat futura ho agrairà.

Jordi Chordà