L’Ajuntament d’Alzira convoca els I Premis a l’Ús del Valencià en els monuments fallers

0
611

Falles alzira 1L’Ajuntament d’Alzira, a través del SERVAL (Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià) organitza per primera vegada premis per a l’ús del valencià en el món faller, concretament en els cartells dels monuments. L’objectiu d’estos premis té com a finalitat premiar el bon ús, ironia i originalitat del valencià en els textos dels cartells dels monuments.

L’import total dels premis serà 700 € per als textos dels monuments fallers, dels quals es concediran tres distincions en metàl·lic consistents en els premis següents:

  • Primer premi: 400 € i banderí acreditatiu
  • Segon premi: 200 € i banderí acreditatiu
  • Tercer premi: 100 € i banderí acreditatiu

Els participants seran les comissions falleres d’Alzira que estiguen interessades, que hauran de presentar les sol·licituds fins al dia 1 de març de 2017 en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament o per qualsevol altre mitjà que estiga previst en l’article 16 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb instància en model normalitzat que s’adjunta en l’enllaç següent (instància): http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/tramits-en-linia/e-ajuntament/models-i-sol-licituds. Caldrà adjuntar a la sol·licitud els textos en paper de les llegendes del monument faller en el termini esmentat en l’apartat anterior.

El jurat dels Premis estarà format per l’alcalde o persona en qui delegue, que el presidirà, i en formaran part com a vocals la regidora de Promoció Lingüística o persona en qui delegue, el regidor d’Educació o persona en qui delegue; un membre designat per la Junta Local Fallera; i el tècnic de Promoció Lingüística, que actuarà com a secretari. El jurat també podrà comptar amb un col·laborador voluntari expert en la matèria.

El criteris de valoració que es tindran en compte en els textos dels monuments fallers i que s’avaluaran abans de la confecció de l’acta, seran els següents:

  1. a) La correcció lingüística i la quantitat de textos: es valorarà de 0 a 10 punts.
  2. b) La qualitat dels textos: es valorarà de 0 a 5 punts.

              Es tindrà en compte tot allò que enriquisca el sentit de les expressions lingüístiques, com els recursos literaris, les propietats textuals…        

  1. c) L’ús de l’enginy i la sàtira: es valorarà de 0 a 5 punts.

              Es tindrà en compte l’esperit d’invenció i l’ús de la ironia o el sarcasme.

  1. d) La coherència intertextual o de continguts: es valorarà de 0 a 5 punts

              Es referix al fet que els textos estiguen relacionats entre si amb un tema global.

L’Ajuntament d’Alzira a traves del SERVAL va organitzar a finals de l’any passat un taller en les dependències municipals, amb el patrocini de la Diputació de València i Federació Lletres Falleres el Taller de Poesia Satírica i Llibret Faller de l’Ajuntament d’Alzira per al personal vinculat a les Falles tant d’Alzira com de Sueca i Algemesí, amb una assistència de 22 persones, la més alta dels cursos d’este tipus que s’han realitzat en altres poblacions valencianes.

Cal destacar que les Falles d’Alzira són una de les manifestacions de la identitat d’Alzira amb més reconeixement, com ho prova la Declaració de les Falles d’Alzira com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, per tot això s’ha de promocionar, donar suport i ajudar a posar en valor la nostra festa emblemàtica alhora que es potencia la nostra màxima senya de identitat, que és el valencià.

BASES I CONVOCATÒRIA I PREMIS A L’ÚS DEL VALENCIÀ EN LES FALLES 2017 1. OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA

1.1. L’objecte de les presents bases és regular la convocatòria dels I Premis a l’Ús del Valencià en les Falles 2017, en règim de concurrència competitiva, amb la finalitat de premiar el bon ús, ironia i originalitat del valencià en els textos dels cartells dels monuments. 2. REQUISITS DELS PARTICIPANTS 2.1. Podran participar-hi totes les comissions falleres del municipi que ho desitgen. 2.2. No podran participar en els premis les comissions falleres que incórreguen en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de beneficiaris que establix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 2.3. Per tal d’acreditar els requisits anteriors, les persones que participen en la convocatòria hauran de presentar la documentació. 3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 3.1. Les comissions falleres interessades hauran de presentar les sol·licituds fins al dia 1 de març de 2017 en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament o per qualsevol altre mitjà que estiga previst en l’article 16 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb instància en model normalitzat que s’adjunta en l’enllaç següent (instància). http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/tramits-en-linia/e-ajuntament/models-i-sollicituds 3.2. Caldrà adjuntar a la sol·licitud els textos en paper de les llegendes del monument faller en el termini esmentat en l’apartat anterior. 3.3. La comissió fallera que no presente les llegendes dins del termini establit no podrà optar als premis. 4. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT En finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, es remetran a l’òrgan competent per a la instrucció, el qual serà el SERVAL (Servei Alzireny d’Ús i Promoció del Valencià). Este òrgan comprovarà que les sol·licituds presentades complixen els pàg. 2 requisits establits en les bases i en la convocatòria, i elaborarà un informe amb indicació dels admesos i exclosos i els motius d’exclusió. L’òrgan instructor, una vegada realitzada la comprovació, remetrà al jurat, regulat en la base 5a, les sol·licituds presentades junt amb l’informe elaborat. 5. COMPOSICIÓ DEL JURAT El jurat estarà format per l’alcalde o persona en qui delegue, que el presidirà, i en formaran part com a vocals la regidora de Promoció Lingüística o persona en qui delegue, el regidor d’Educació o persona en qui delegue; un membre designat per la Junta Local Fallera; i el tècnic de Promoció Lingüística, que actuarà com a secretari. El jurat també podrà comptar amb un col·laborador voluntari expert en la matèria. 6. CRITERIS DE VALORACIÓ. CONSTITUCIÓ I ACTUACIÓ DEL JURAT 6.1. Una vegada haja comprovat la instructora del procediment que tota la documentació presentada s’ajusta a les condicions establides en estes bases, el Jurat es constituirà, i es reunirà durant la primera quinzena de març de 2017, i de les seues decisions s’alçarà acta. Seguidament, decidirà les falles guanyadores dels premis, decisió per a la qual es valoraran els criteris de l’apartat 6. 6.2. El veredicte del jurat es farà públic en un acte al Saló de Plens, havent-se convocat prèviament a les falles guanyadores a través del president de la Junta Local Fallera. A les comissions guanyadores se’ls donarà un banderí acreditatiu del premi i se’ls lliurarà un val amb la quantia corresponent del premi atorgat. 6.3. La decisió del jurat s’elevarà a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que serà l’òrgan competent per a la concessió dels premis. 6.4. El criteris de valoració que es tindran en compte en els textos dels monuments fallers i que s’avaluaran abans de la confecció de l’acta, seran els següents: a) La correcció lingüística i la quantitat de textos: es valorarà de 0 a 10 punts. b) La qualitat dels textos: es valorarà de 0 a 5 punts Es tindrà en compte tot allò que enriquisca el sentit de les expressions lingüístiques, com els recursos literaris, les propietats textuals… c) L’ús de l’enginy i la sàtira: es valorarà de 0 a 5 punts Es tindrà en compte l’esperit d’invenció i l’ús de la ironia o el sarcasme. d) La coherència intertextual o de continguts: es valorarà de 0 a 5 punts Es referix al fet que els textos estiguen relacionats entre si amb un tema global. Totes les puntuacions atorgades estaran motivades i argumentades, basant-se en estos criteris, per cada membre del jurat. CULTURA – SERVAL serval@alzira.es · Tel. 96 245 92 50 · C/ Rambla, s/n 2a. planta · 46600 Alzira · www.alzira.es El SERVAL, com a departament d’assessorament i correcció lingüístics d’Alzira, realitza la correcció de textos d’àmplia difusió, entre altres els llibrets de falles, però cal fer remarca que els textos del cartells dels monuments participants en el Premi NO podran enviar-se a l’esmentat departament per a corregir-se. 6.5. Una vegada obtingudes totes les puntuacions, s’adjudicaran els premis segons l’orde de puntuació aconseguit. En cas d’empat en la puntuació obtinguda per cada falla, l’orde de prelació serà el fixat en els criteris de l’apartat 6.4. 6.6. Una vegada plantades les falles, el jurat o persona en qui delege visitarà, exceptuant causes de força major, els tres monuments fallers que hagen aconseguit millor puntuació per verificar que les llegendes que han presentat es corresponen amb el que hi ha exposat en el monument faller en qüestió. Si quan es visita la falla els rètols no estigueren col·locats, el resultat de la puntuació dels textos dels monuments fallers seria de 0 punts. 7. IMPORT DEL PREMI I CRÈDIT PRESSUPOSTARI 7.1. L’import total dels premis serà 700 € per als textos dels monuments fallers, dels quals es concediran tres distincions en metàl·lic consistents en els premis següents: Premis als textos dels monuments:  Primer premi: 400 € i banderí acreditatiu  Segon premi: 200 € i banderí acreditatiu  Tercer premi: 100 € i banderí acreditatiu 7.2. Els premis anteriors s’imputaran a la partida pressupostària 3266.48510. Premis, Subvenció Normalització Llengua.- Promoció Lingüística any 2017. 8. PAGAMENT DEL PREMI Per a l’abonament dels premis, que es pagaran per mitjà de transferència bancària, se sol·licitaran les dades bancàries de la comissió fallera premiada mitjançant el model de comunicació de compte bancari que es facilitarà en el Departament d’Intervenció. 9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES El fet de participar en esta convocatòria comporta obligatòriament l’acceptació total d’estes bases. 10. RÈGIM JURÍDIC La convocatòria dels I Premi a l’Ús del valencià en les Falles 2017 es regirà per les presents bases, i serà aplicable en tot allò no previst en estes la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, les bases d’execució del Pressupost Municipal de l’Ajuntament d’Alzira i la resta de normes de caràcter general que es puguen aplicar.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here