Alzira destina 10.000€ per a ajudes al transport dels universitaris

0
396
 • transport-educatiu
  El regidor d’Educació i Infància, Pepe Grau, informa que ja es poden sol·licitar les ajudes al transport universitari, al qual s’ha destinat una quantia de 10.000 euros. El termini per a la presentació de sol·licituds i la documentació serà fins al proper dia 24 de novembre.
  Estes ajudes tenen com a objecte col·laborar amb les despeses de desplaçament derivades de la realització d’estudis universitaris en les universitats públiques i privades que integren el Sistema Universitari Valencià, així com els seus centres adscrits, situats fora del terme municipal d’Alzira.
  El regidor ha assenyalat que pot sol·licitar esta ajuda l’alumnat que complisca i acredite documentalment els requisits següents abans que finalitze el termini de la convocatòria: alumnat matriculat durant el curs 2016-2017, almenys el 50 % del curs lectiu (excepte aquells estudiants que justifiquen que els queden menys de 30 crèdits per a analitzar els estudis) en qualsevol dels ensenyaments següents: ensenyaments universitaris adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior conduents a títols oficials de grau. Ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció dels títols de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic i arquitecte tècnic.
  Altres requisits per a obtindre l’ajuda són estar empadronat a Alzira amb una antiguitat mínima de 24 mesos. Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser personal treballador per compte propi o d’altre. Tindran la consideració de «familiars» el cònjuge o la parella de la unió de fet.
 • formalitzada així com els ascendents directes a càrrec i els descendents directes a càrrec de menors de 30 anys.
  Ser menor de 30 anys durant l’any natural de la convocatòria. Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, la qual cosa s’acreditarà mitjançant una declaració
  responsable de no superar els llindars de renda familiar següents: Famílies de dos membres: 24.089,00; Famílies de tres membres: 32.697,00; Famílies de quatre membres: 38.831,00; Famílies de cinc membres:
  43.402,00; Famílies de sis membres: 46.853,00; Famílies de set membres: 50.267,00; Famílies de huit membres: 53.665,00. A partir de l’octau
  membre, s’afegiran 3.391 euros a la renda de la unitat familiar per cada nou membre computable.
  Per últim, els estudiants interessats han de presentar la sol·licitud mitjançant una instància model (www.alzira.es, Portal de la Ciutadania – Educació i Cultura), a través del registre d’entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels procediments establits en l’article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, dins el termini de 20 dies naturals després de la publicació de la convocatòria. Junt amb la instància model, els aspirants hauran de presentar la documentació següent: Fotocòpia del DNI o documentació acreditatava equivalent. Documentació acreditatava d’estar matriculat en algun centre universitari per al curs 2016/2017. Certificat de la Direcció de l’oficina bancària on la persona sol·licitant siga titular del compte corrent en què indique que se li abone l’ajuda en cas de ser concedida.
  Autorització per a consultar la renda dels/les membres de la unitat familiar.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here