Llácer acusa «falsament» a la interventora de perseguir-lo segons Més Algemesí

0
399

En relació al pagament de la factura dels 28.100’07€ per part de l’ajuntament al despatx Llácer &Llácer abogados cal afegir que segons ha pogut comprovar hui mateix el portaveu de M+S ALGEMESÍ l’estratègia defensiva del Sr Antonio Llácer no es redueix sols a intentar acallar la nostra veu, sinó que també l’ha mamprès amb la Interventora Municipal que fou la professional que informà negativament a la Junta de Govern Local sobre el pagament de la factura. El 19 de febrer de 2014 presentà per registre d’entrada un escrit en el que manifestava que existia una “persecución de la Sra Interventora con un informe, según la Fiscal, a todas luces injusto” i per això demanava que “se aperture contra la Sra Interventora el oportuno expediente por la comisión de dos faltas graves previstas en el articulo 95 de esta Ley”[Llei Bàsica del Treballador Públic]. Fins i tots instava a l’ajuntament que “si de la instrucción de este procedimiento disciplinario resulta la existencia de indicios fundados de criminalidad,, se suspendiera la tramitación poniéndolo en concomiento del Ministerio Fiscal”. Posteriorment el 7 de març de 2014 presenta un nou escrit en el que demanava la suspensió de l’expedient de responsabilitat disciplinària donat que coneixedor de l’existència d’un nou informe de la Interventora relatiu a la rectificació de l’error material de la factura, juntament amb altres informes i actuacions de la Interventora, eren “presuntamente constitutivos de infracción penal por lo que deberé acudir a ponerlos en conocimiento de la autoridad pertinente”. Coneixedor d’aquest escrit en el diu de hui M+S ALGEMESÍ s’ha posat en contacte amb la Interventora per mostrar-li la seua solidaritat. A hores d’ara aquesta treballadora pública no ha tingut cap notificació al respecte i esperem que no la tinga, donat que ella únicament s’ha limitat a fer la seua feina i a vetllar pels interessos de les arques públiques.

No obstant això, l’ajuntament, i a petició de la pròpia acusada interessada en netejar el seu honor, obrí un expedient informatiu previ a qualsevol expedient disciplinari. En aquest expedient informatiu es demanà un pronunciament a la Junta Superior de Contractació Administrativa que en el seu informe 2/2014 en relació a l’especial relació advocat-client i la possibilitat d’excepcions a l’aplicació de la legislació per tenir l’empleat públic una suposada llibertat total de contractar a qui vulga, la Junta conclou que ·”de cap manera la dita relació pot desvirtuar els procediments de contractació”, procediments que la Interventora afirmava no s’havien complit. Semblantment, el Col·legi de Secretaris i Interventors de la Província de València en el seu punt Quart de l’informe que emet a petició de l’ajuntament d’Algemesí afirma l’existència de la incompatibilitat de contractar amb una empresa o societat d’un cònjuge de regidor o regidora, que és el que havia dictaminat la Interventora.

És per això que el mateix dia 2 de juliol en el qual el jutjat d’instrucció número 7 d’Alzira acordava restringir la llibertat d’informació de M+S ALGEMESÍ i de la pròpia premsa en relació a la factura de 28.100€, l’alcalde d’Algemesí  signava la resolució 1439/2014 en la que acordava “decretar l’arxiu i sobreseient de les actuacions realitzades en l’expedient d’informació reservada incoat per Resolució 594/2014… al no haver indicis d’un procediment disciplinari per 2 faltes greus”. De fet la conclusió dels instructors de l’expedient –el Secretari i la Cap de Contractació són clares, i en un informe de dia 1 de juliol indiquen que “queda clar, doncs, que l’informe emés per la Interventora de data 18 de setembre de 2013 en exercici de les seues funcions és emés conforme a la legislació vigent en matèria contractual

O el que és el mateix, la Interventora no ha comés cap infracció penal fent la seua feina, sinó tot el contrari, ha complit amb la seua obligació informant a la Junta de Govern Local que tal factura excedia dels límits de contractació directa i que l’emissor no podia contractar amb l’ajuntament per ser marit de la Tinent Alcalde. Des de M+S ALGEMESÍ ens solidaritzem amb aquesta exemplar funcionària i demanem al Sr Llácer que cese en aquesta absurda campanya de desprestigi i difamació d’aquesta treballadora pública. Els fets són els que són i ningú ha emprés cap campanya de persecució contra ell; aquesta treballadora símplement fa la seua funció. Semblantment M+S ALGEMESÍ tampoc l’ha injuriat ni calumniat. Es limita a informar dels fets que té coneixement i a defensar els interessos generals d’Algemesí. Que és conjuge de qui és o que ocupa el càrrec que ocupa no implica atacar la seua intimitat, ja que són fets objectius i rellevants en el cas que ens ocupa.

Josep Bermúdez

Portaveu del grup municipal

 MÉS ALGEMESÍ

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here