La Ribera es queda sense concessió directa del Xúquer mentre el Govern premia La Manxa i Alacant

0
480

El Xúquer en Cullera

El Govern contenta als lobbys de l’aigua d’Alacant i de la Manxa Oriental en detriment del Xúquer

Xúquer Viu, junt a les organitzacions ecologistes ha votat en contra d’un pla que no compleix la Directiva Marc de l’Aigua i el denunciarà a Europa

Els compromisos polítics del Govern de la Generalitat amb el lobby de l’aigua d’Alacant i del Govern d’Espanya amb el lobby de l’aigua de la Manxa deixen al Xúquer, a l’Albufera i a la Ribera com els grans perjudicats

La Ribera torna a la permuta d’aigua 

Els abastiments de la Ribera tornen a la redacció anterior condicionant-los a una permuta amb els regants que els usuaris i ajuntaments hauran de pagar

 

Des de Xúquer Viu i altres organitzacions ecologistes, agràries, sindicals i socials es ve denunciant que el futur Pla de Conca del Xúquer no resol els principals problemes –sobreexplotació quantitativa i qualitativa de les masses d’aigua- que afecten la conca del Xúquer i torna a repetir els errors del nefast Pla de 1998 quan es va repartir més aigua de la que hi havia en el riu. Aquest Pla incompleix la Directiva Marc de l’Aigua que té com a principal objectiu l’assoliment del bon estat ecològic de les masses d’aigua, rius, aqüífers i zones humides.

 

Si aquest Pla ja era insostenible, en els últims dies ha empitjorat de manera notable fruit de negociacions opaques, realitzades d’esquena a la societat i a molts dels sectors implicats en aquest pla.

 

D’aquesta manera si a la Manxa li assignaven 400 hm3 (320 hm3 d’aigua subterrània + 80 hm3 d’aigua superficial) i una reserva de 65 hm3 en el primer esborrany, ara aquesta reserva puja a 100 hm3 -35 hm3 més- i a més s’introdueix que eixa reserva podrà destinar-se a nou regadius. Així s’aprofundirà la situació de sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental i del propi riu. Cal tindre en compte que el mateix pla reconeix que l’extracció de l’aqüífer autoritzada de 320 hm3 està molt per damunt de la recàrrega natural que és de 260 hm3.

 

Per altra part el lobby de l’aigua d’Alacant que ja havia aconseguit que es canviara el terme de sobrants pel d’excedents que obria les portes a un futur transvasament, ara, amb la complicitat i recolzament del govern de la Generalitat Valenciana, quantifica en almenys 12 hm3 la xifra que podria anar per a aigua de boca al Vinalopó, Marina Baixa i Alancantídes d’un nou transvasament aigües amunt, des d’Antella o Cortes de Pallàs, o des del mateix embassament d’Alarcó. Malgrat tots els intents dels regants del Xúquer d’eliminar aquesta nova incorporació, el ferri pacte entre el Govern de la Generalitat i aquest lobby l’ha impossibilitat. A més per la nova redacció del Pla s’ha inclòs que els estalvis de la modernització del regadiu de la Ribera, seran considerats com excedents per enviar al Vinalopó, Marina Baixa i Alacantí.

 

L’únic avanç que s’havia aconseguit dins d’aquesta involució, com era que els abastiments de la Ribera tindrien una assignació pròpia de 10 hm3 sense permutes ni condicionaments,s’ha tornat arrere i es recupera el text de 1998, que obliga a una permuta amb els regants previ pagament del cost associat. És clar que aquest és un bon negoci per alguns que no han volgut deixar escapar l’oportunitat i salva la cara de l’impresentable Director General de l’Aigua, José Alberto Comos, que havia sigut l’impulsor d’aquest «tinglado» , que és la veu del lobby de l’aigua d’Alacant i que cada vegada més sectors reclamen la seua immediata dimissió.

 

Resulta paradoxal que continue negant-se a la Ribera del Xúquer una concessió directa d’aigües del Xúquer quan al mateix temps se li donen, almenys 12 hm3 de bona qualitat per al negoci i l’especulació del lobby de l’aigua d’Alacant, o quan s’amplia la reserva d’aigua per a la Manxa.

 

Cal denuncia la culminació d’un procés que mai ha sigut transparent i participatiu però que ha tingut un final vergonyós, propi no d’un sistema democràtic sinó d’una dictadura bananera. Els canvis introduïts a última hora en negociacions opaques sense el coneixement de la resta d’agents implicats, arribant a l’extrem de que aquest matí la reunió del Consell d’Aigua del Xúquer ha començat una hora tard perquè alguns estaven negociant com quedaria el tema dels abastiments de la Ribera.

 

1.TRANSVASE VINALOPÓ-ALACANTÍ-MARINA BAIXA (la parte subrayada es de nueva incorporación)

 

AHORA

página 41

iv. Los recursos excedentes, incluyendo ahorros procedentes de la modernización

de regadíos de la Ribera del Júcar, podrán aprovecharse para paliar la

sobreexplotación de acuíferos y déficit de abastecimientos del área del

Vinalopó-Alacantí y Marina Baja. Con objeto de no rebajar las garantías del

resto de usuarios del sistema de explotación Júcar, el Organismo de cuenca

elaborará las normas de explotación a las que se hace referencia en el apartado

D de este artículo y en las que se definirá el carácter de recursos excedentarios.

ANTES

página 42

iv. Los recursos excedentes podrán aprovecharse para paliar la sobreexplotación

de acuíferos y déficit de abastecimientos del área del Vinalopó-Alacantí y

Marina Baja. El carácter de recursos excedentarios se definirá en las normas de

explotación del sistema Júcar, a las que se hace referencia en el apartado D de

este artículo.

AHORA

página 44

16. Se asigna un volumen máximo anual de 80 Hm3 que puede destinarse al área del

Vinalopó-Alacantí y Marina Baja, de los cuales al menos 12 Hm3 procederán de

recursos superficiales no asignados generados en afluentes del río Júcar aguas

abajo de Tous. Esta asignación se realizará en los términos establecidos en el

apartado A.1.a.iv de este artículo.

ANTES

página 45

15. Se asigna un volumen máximo anual de 80 Hm3 que puede destinarse al área del

Vinalopó-Alacantí y Marina Baja, en los términos establecidos en el apartado

A.1.a.iv de este artículo.

2-MANCHA ORIENTAL (la parte subrayada es de nueva incorporación)

ANTES

página 45-46

5. Se establece una reserva de 65 Hm3/año de recursos superficiales del río Júcar,

vinculada a la conclusión de la sustitución de bombeos prevista en B.7, para

atender parcialmente los derechos de agua otorgados a cuenta de los recursos

subterráneos en los regadíos de la Mancha Oriental. Esta reserva se reducirá a 45

Hm3/año a medida que se disponga de los aportes previstos en el artículo 33.2.b de

esta normativa.

AHORA

página 45

6. Se establece una reserva de 100 Hm3/año de recursos superficiales del río Júcar,

vinculada a la conclusión de la sustitución de bombeos prevista en B.8, para

consolidación de riegos en la Mancha Oriental (Albacete-Cuenca) y para el posible

desarrollo de nuevos regadíos previstos en el Decreto 2325/1975 y en el Real

Decreto 950/1989, así como para atender parcialmente los derechos de agua

otorgados a cuenta de los recursos subterráneos en los regadíos de la Mancha

Oriental. Esta reserva se reducirá hasta 80 Hm3/año a medida que se disponga de

los aportes previstos en el artículo 33.2.b de esta normativa

3- LA CONCESSIÓ A LA RIBERA PER CONTENTAR-LA DESPRÉS DELS PUNTS ANTERIORS

 

PLAN DEL 98

24. Si la evolución de la calidad de las aguas subterráneas actualmente destinadas a abastecimiento de poblaciones hiciera aconsejable sustituir tales abastecimientos con aguas superficiales procedentes del río Júcar no asignadas ni reservadas en este Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, la sustitución se realizará con recursos superficiales anteriormente destinados

a regadíos, y que serán sustituidos por los correspondientes recursos subterráneos liberados, sin producir variación en los balances globales del sistema de explotación.

El coste asociado a la sustitución deberá en todo caso ser financiado por los usuarios beneficiados.

BORRADOR AGOSTO DE 2013 (la parte subrayada desaparece)

B. Asignaciones

1. Se establecen las siguientes asignaciones de recursos superficiales para el

abastecimiento urbano e industrial:

d) Hasta 10 Hm3/año de recursos superficiales del Júcar para sustituir recursos

subterráneos que se utilizan en el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera

del Júcar. Esta sustitución se realizará con recursos superficiales anteriormente

destinados a regadíos y que serán sustituidos por los correspondientes recursos

subterráneos liberados, empleando para ello los pozos de sequía ubicados en la

masa de agua subterránea de la Plana de Valencia Sur, que ya disponen de las

infraestructuras de interconexión con la zona de regadío, sin producir variación en

los balances globales del sistema de explotación del Júcar. El coste asociado a la

sustitución será financiado por los usuarios beneficiados.

 

BORRADOR MARZO 2014

B. Asignaciones

1. Se establecen las siguientes asignaciones de recursos superficiales para el

abastecimiento urbano e industrial:

d) Hasta 10 Hm3/año de recursos superficiales del Júcar para sustituir recursos

subterráneos con problemas de calidad que se utilizan en el abastecimiento de las

poblaciones de las Riberas Alta y Baja del Júcar.

EXPLICACIÓ INFORME D’AL·LEGACIONS

Atendiendo a un gran número de alegaciones recibidas, en la normativa del plan se ha

contemplado una asignación, no condicionada al procedimiento de sustitución, de hasta

10 Hm3/año para sustituir recursos subterráneos que se utilizan en el abastecimiento a las

poblaciones de las Riberas Alta y Baja del Júcar con recursos superficiales. Por otra parte,

en el apartado de reservas, el plan contempla una reserva de 21,5 Hm3/año superficiales

del rio Júcar, adicionales a los asignados, para el abastecimiento de esas poblaciones.

REDACCIÓ FINAL 14 DE MARÇ A LES 12:00

B. Asignaciones

1. Se establecen las siguientes asignaciones de recursos superficiales para el

abastecimiento urbano e industrial:

 

d) Hasta 10 hm3/año de recursos superficiales del Júcar para sustituir recursos subterráneos con problemas de calidad que se utilizan en el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del Júcar. Esta sustitución se realizará con recursos superficiales anteriormente destinados a regadíos y que serán sustituidos por los correspondientes recursos subterráneos liberados, empleando para ello los pozos de sequía que ya disponen de las infraestructuras de interconexión con la zona de regadío, sin producir variación en los balances globales del sistema de explotación del Júcar. El coste asociado a la sustitución será financiado por los usuarios de abastecimiento beneficiados.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de una posible asignación sin sustitución de una parte del volumen antes referido, en función de las disponibilidades del sistema.

 

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here