Alzira acorda per unanimitat promoure i difondre el valencià

0
334
Estudiants en una mostra sobre Estellés

El regidor de Cultura Carlos Correal i els respectius portaveus, Isabel Aguilar (PSPV), Diego Gómez (Compromís) i Iván Martínez (EU) es felicitaren davant el consens adquirit. Alzira és un referent de promoció de la llengua, en patrocinar junt l’editorial Bromera, els prestigiosos Premis Literaris Ciutat d’Alzira en els que participen els més reconeguts escriptors del Pais Valencià, Catalunya i les Illes.

Compromisos recollits en la moció conjunta

Revitalitzar la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià a través de plans que la impulsen i aprofundisquen en les seues línies traçades, respecte a l’ús i a l’ensenyament, i faça especial incidència en l’ús social de la llengua i establir els mecanismes del requisit lingüístic en la funció pública, tal com es contempla en el conveni singular, i altres, entre l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’Ajuntament d’Alzira per a realitzar actuacions de foment del valencià.

Dotar la política lingüística d’una jerarquia i un nivell administratius de més pes, per mitjà de la creació d’una Secretaria Autonòmica o d’una Direcció General amb funcions de transversalitat.

Ampliar el conveni signat amb ajuntaments per a realitzar actuacions de foment del valencià com a organisme de participació social i consulta en l’impuls de polítiques lingüístiques. Aquest conveni o protocol ha de tindre un paper protagonista en el disseny d’aquestes iniciatives. Estarà format per les institucions, organismes i entitats que treballen en l’àmbit de la llengua. Crear i dotar adequadament oficines locals, mancomunals o comarcals de promoció de l’ús del valencià, així com ampliar i impulsar una xarxa que les coordine.

Establiment de mecanismes i/o servicis que vetlen i garantisquen el compliment de la Llei de política lingüística, on s’oferisquen els recursos i les eines necessàries per al compliment de la norma i també ha de tindre capacitat sancionadora.

Valencianitzar i visibilitzar més la totalitat dels avisos, les publicacions i les activitats de les administracions públiques. Aplicar polítiques que asseguren l’atenció dels drets lingüístics dels ciutadans en l’àmbit de l’administració de justícia, de manera que l’ús oral i escrit del valencià en tots els actes judicials tinga plena normalitat.

Establir mesures per a l’ús més eficaç del valencià en els notaris i registradors, facilitant models normativitzats d’escriptures i documents públics. Dotar tots els àmbits de l’administració de més serveis lingüístics. Recuperar i continuar amb finançament públic i en un horari adequat, el nombre suficient de cursos de valencià per a tots els treballadors i treballadores de l’administració pública i de les empreses privades que atenguen serveis públics.

Actualitzar la valoració dels certificats administratius de coneixements de valencià. Introduir i valorar el coneixement acreditat en els Certificats de Llenguatge Administratiu, de manera generalitzada, així com els de Mitjans de Comunicació i Correcció de Textos d’acord amb la catalogació de llocs de treball.

Establir mesures més eficaces i àgils de convalidació dels certificats i titulacions de coneixement lingüístic com també les denominacions oficials que rep la llengua en les diferents administracions autonòmiques de tot l’àmbit lingüístic. Promoure des de l’administració pública l’elaboració d’estudis sociolingüístics en col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i les universitats valencianes i actualitzar-los periòdicament.

Coordinar els plans de normalització i ús amb les comunitats autònomes amb llengua pròpia, i especialment, amb les de la llengua compartida.

Revitalitzar l’ús del valencià en tots els àmbits de la societat, amb especial incidència en el comerç i les relacions professionals, dotar amb suficients mitjans les convocatòries d’ajudes econòmiques destinades a municipis, mancomunitats, entitats locals menors, empreses, comerços, indústries, associacions, festes de les Falles, Magdalena i Fogueres. Donar suport al Voluntariat pel valencià, generalitzant els exemples que funcionen facilitant convenis de col·laboració amb associacions de nouvinguts i nouvingudes. Afavorir les entitats socials, mitjançant convenis i convocatòries públiques, que treballen eficaçment i a tot el territori valencià per l’ús del valencià. Fomentar que les confessions religioses donen un impuls decidit al procés de valencianització de les seues activitats.

Potenciar la convocatòria d’ajudes a associacions que usen el valencià, musicals, excursionistes, esportives, artístiques, etc. Valencianitzar la senyalització viària i la retolació pública. Organitzar campanyes ciutadanes d’informació i sensibilització sobre els drets lingüístics.

Realitzar campanyes informatives i de promoció del valencià a l’estranger, especialment en els països amb els quals mantenim unes relacions econòmiques i turístiques més estretes. Crear una normativa per tenir l’etiquetatge dels productes o serveis en valencià.

Crear els mecanismes eficaços per a l’existència i potenciació de mitjans de comunicació en valencià, en tots els suports i supòsits (escrit, audiovisual, digitals, informàtics, etc.).

Potenciar els programes educatius i d’entreteniment en valencià a les diferents televisions comarcals i locals. Potenciar mitjans de comunicació fomentadors de l’ús i la formació en valencià.

Aconseguir que les emissions dels mitjans de comunicació de tot l’àmbit lingüístic siguen accessibles des de qualsevol punt del territori.

Donar més suport econòmic a tota la premsa escrita en valencià tant si és en suport paper o digital. Donar suport més eficaç a l’edició del llibre en valencià. Promoure campanyes per incentivar la lectura en valencià.

Donar suport a les empreses de producció i distribució audiovisual en valencià.

Crear circuits culturals d’exposició de productes culturals en valencià en àmbits com el cinema, la música, el teatre i altres activitats a tot el territori, i fomentar la col·laboració entre programadors públics i privats.

Donar més suport a l’edició de música en valencià. Donar més suport a l’exhibició de teatre en valencià. Incentivar la creació de productes culturals en valencià en qualsevol suport tecnològic.

Establir els mecanismes per a promocionar més l’ensenyament i ús del valencià als territoris de predomini lingüístic castellà per cohesionar socialment la ciutadania valenciana.

Garantir la total normalització lingüística de l’administració educativa. Garantir l’ensenyament en valencià en tots els centres educatius tant públics com concertats. Garantir la continuïtat de l’ensenyament en valencià en tots els nivells educatius, des de l’educació Infantil fins a la universitària, i en totes les modalitats d’ensenyament que imparteixen.

Continuar amb la Catalogació bilingüe dels llocs de treball d’educació secundària, seguint els mateixos criteris que hi ha actualment a Primària per als concursos de trasllats. Perfilar lingüísticament els llocs de treball de tots els centres universitaris.

Establir mecanismes de control per tal que la inspecció educativa vetlle pel compliment de les normes que regulen els programes d’educació bilingüe i per la correcta aplicació del requisit i la capacitació lingüística.

Avaluar periòdicament la competència lingüística dels programes d’educació bilingües i els seus resultats i fer-los públics. Assegurar l’adequada competència lingüística de tot el professorat al si dels plans de formació permanent i, quan calga, posar en marxa plans de xoc de manera urgent.
Promoure i donar suport als equips que elaboren i editen materials didàctics en valencià.

Donar suport a les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA) i a les iniciatives i actuacions que impulsen a fi d’aconseguir una escola pública, valenciana i de qualitat.

Dotar els serveis d’ensenyament del valencià (Junta Qualificadora, Serveis de normalització i promoció lingüística, Servei d’ensenyament en valencià) amb més recursos humans, materials, econòmics i organitzatius per a desenvolupar eficaçment les tasques que tenen encomanades.

Elaborar plans i programes d’iniciació, coneixement i ús en valencià per a adults, tenint en compte especialment les persones nouvingudes.

Elaborar plans i xarxes d’activitats extraescolars que reforcen l’aprenentatge del valencià. Donar suport econòmic a les associacions o entitats de ciutadans nouvinguts per tal que fomenten la seua llengua i cultura.

És per tot això que es proposen per al seu debat i aprovació els següents ACORDS:

PRIMER.- L’Ajuntament d’Alzira reafirma el seu compromís en la promoció i ús del valencià en tots els àmbits i registres de la vida pública en la mesura de les seues competències.

SEGON.- L’Ajuntament demana la mateixa reafirmació i compromís a totes les administracions (local, autonòmica o central) amb competències en la Comunitat Valenciana.

TERCER.- L’Ajuntament d’Alzira dona suport a totes aquelles entitats que laboren o actuen en favor de la promoció i ús del valencià.

QUART.- L’Ajuntament d’Alzira reafirma els acords adquirits en el protocol-conveni signat amb Conselleria d’Educació, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i els ajuntaments i diputacions amb oficina de promoció del valencià, i particularment, en el conveni de col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per a realitzar actuacions de foment del valencià.

CINQUÉ.- L’Ajuntament d’Alzira celebra el 30 aniversari de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià pel que representa històricament i com a una fita per a dinamitzar l’ús del valencià en el seu camí de la recuperació a fi d’aconseguir l’ús normal de la nostra llengua en tots els àmbits.

SISÉ.- Aquesta moció s’enviarà a la Conselleria d’Educació, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, al Consell Jurídic Consultiu, a la Diputació de València, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i a Escola Valenciana.

 

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here