El Valencià, Escola Valenciana i el PP / Opinió: Diego Gómez

0
587

Què té el Partit Popular contra Escola Valenciana? És la pregunta que el grup municipal de Compromís per Alzira es va fer en el plenari del dimecres passat, quan amb l’absència de la seua presidenta, la portaveu del PP, la senyora Martínez, va desestimar el debat d’una moció presentada pel nostre grup, per tal de donar suport a un document elaborat per Escola Valenciana-Federació d’Associacions per la Llengua, de 30 propostes per a la celebració dels 30 anys d’aprovació de la nostra llei màxima de normalització del valencià, la LUEV (Llei d’Ús i Ensenyament del Valencia, aprovada a Alcant el 23 de novembre de 1983, sense cap vot contrari, i amb l’abstenció de l’aleshores Alianza Popular).

Les nostres raons semblaven evidents: les polítiques de foment del valencià han de traspassar les parets de l’aula per estendre’s a tota la societat. L’esforç de l’escola per normalitzar el valencià ha de passar ara al carrer. El valencià ha de servir per fomentar la cohesió social de tota la societat valenciana i ha d’esdevenir una potent eina d’integració i compensació social. El valencià és patrimoni del poble valencià i el seu ús és un dret bàsic de la ciutadania valenciana. Les polítiques de normalització mereixen una especial atenció per part de la Generalitat i per part de les Administracions locals. A l’actualitat és necessari i urgent intensificar els esforços perquè la nostra llengua estiga present en tots els àmbits. Cal aplicar el criteri d’acció positiva cap el valencià.
Però la senyora Martínez i l’equip de govern desestimaren el debat ( com pràcticament en tot el plenari) i varen fer valdre el seu “rotovator” per desestimar la urgència de la moció amb arguments propis d’altra època com: Escola Valenciana és una fundació com altra de les moltes que fan treball pel valencià (no va posar cap exemple).

Escola Valenciana és una entitat que defensa el català (fent menció a la frase d’Enric Valor: el nostre valencià, el català de tots). Escola Valenciana rep subvencions i ajudes de Catalunya (tal vegada pensava en la notícia de suport de Josep Guardiola a la campanya d’ajuda agònica d’Escola).
Des de Compromís no entenem aquesta actitud de revifar el conflicte lingüístic per part del PP. No entenem com no es dona suport a un document de concrecions per avançar en la normalització del valencià en els àmbits polític, administratiu, social, de la cultura i la comunicació i el món educatiu. Tot per a demostrar que el valencià no ha de tindre color polític, i que el valencià és de Llei.
No entenem com es rebutgen propostes d’Escola Valenciana quan el nostre ajuntament ha col·laborat amb el Voluntariat pel valencià (projecte d’Escola) o s’han mantingut converses amb la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera (membre d’Escola Valenciana) per signar un conveni de col·laboració o per organitzar alguna vegada la Trobada a la nostra ciutat. Per què eixe atac a Escola, a Compromís per Alzira i a la meua persona taxant-nos de catalanistes i radicals, taxant-nos de poc defensors de l’himne i la bandera.
Ja hi ha prou d’insultar i amenaçar com ho va fer el senyor Rus i a la vegada negar la realitat. No serà la primera vegada que la senyora alcaldessa o el senyor regidor de cultura elogien i lliuren algun premi literari de la nostra ciutat a un escriptor o escriptora dels territoris de parla comuna. Ja hi ha prou que el nostre president de la Generalitat no parle valencià i que es subvencione a entitats secessionistes i que es passen per baix de la manega els acords i dictàmens de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Sense dubtes, l’oportunisme polític del PP d’utilitzar el conflicte lingüístic com a banc de vots, es troba a hores d’ara molt present.
Per cert farà l’ajuntament algun acte per a celebrar l’aniversari de la LUEV? Per a quan la conferència ajornada dels Premis Literaris sobre la mateixa? Des de Compromís esperem que la moció rebutjada inicialment es puga debatre i aprovar en el pròxim plenari.

Diego Gómez (portaveu de Compromís per Alzira)

30 PROPOSTES PER COMMEMORAR 30 ANYS DE LA LLEI DÚS I
ENSENYAMENT DEL VALENCIÀ
En l’àmbit polític:
1. Adscriure a Presidència de la Generalitat la Secretaria Autonòmica de Política Lingüística per garantir una política transversal de normalització i per ampliar el seu àmbit d’actuació, que no es pot limitar a l’educació i la cultura .Impulsar la Llei de política lingüística valenciana que aprofundisca en les línies traçades per la Llei d’ús i ensenyament del valencià i faça especial incidència en l’ús social de la llengua i establir el requisit lingüístic en la funció pública.
2.Crear el Consell Social de la Llengua com a organisme de participació social i consulta en l’impuls de polítiques lingüístiques. Aquest Consell ha de tindre un paper protagonista en el disseny d’aquestes iniciatives. Estarà format per les institucions, organismes i entitats que treballen en l’àmbit de la llengua. Crear i dotar adequadament oficines locals, mancomunals o comarcals de promoció de l’ús del valencià, així com impulsar una xarxa que les coordine.
3. Garantir per al valencià un model lingüístic respectuós i sense exclusions amb les diferents varietats de la llengua parlada en el conjunt del territori lingüístic. Integrar la Generalitat Valenciana en la Fundació Institut Ramon Llull per millorar la promoció exterior de la llengua i la cultura valencianes.
En l’àmbit administratiu:
4.Creació de l’ Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana per garantir el compliment de la Llei de política lingüística. L’Oficina oferirà les eines necessàries pel compliment de la norma i també ha de tindre capacitat sancionadora.
5. Valencianitzar la totalitat dels avisos, les publicacions i les activitats de les administracions públiques. Aplicar polítiques que asseguren l’atenció dels drets lingüístics dels ciutadans en l’àmbit de l’administració de justícia, de manera que l’ús oral i escrit del valencià en tots els actes judicials tinga plena normalitat.
6. La normalització total de l’ús del valencià en els notaris i registradors, facilitant models normativitzats d’escriptures i documents públics. Dotar tots els àmbits de l’administració de serveis lingüístics. Oferir, amb finançament públic i en un horari adequat, el nombre suficient de cursos de valencià per a tots els treballadors i treballadores de l’administració pública i de les empreses privades que atenguen serveis públics.
7. Aconseguir l’homologació recíproca dels certificats i titulacions de coneixement lingüístic com també les denominacions oficials que rep la llengua en les diferents administracions autonòmiques de tot l’àmbit lingüístic. Promoure des de l’administració pública l’elaboració d’estudis sociolingüístics en col·laboració amb les universitats valencianes i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i actualitzar-los periòdicament.
8. Coordinar els plans de normalització i ús amb les comunitats autònomes amb què compartim la llengua pròpia. Potenciar la col·laboració entre l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’Institut d’Estudis Catalans per treballar conjuntament en la normativització de la llengua segons el model policèntric convergent avalat per ambdues entitats.

En l’àmbit social:
9. Impulsar amb accions positives l’ús del valencià en tots els àmbits de la societat, amb especial incidència en el comerç i les relacions professionals. Donar suport al Voluntariat pel valencià, generalitzant els exemples que funcionen facilitant convenis de col·laboració amb associacions de nouvinguts i nouvingudes. Afavorir les entitats socials, mitjançant convenis i convocatòries públiques, que treballen eficaçment i a tot el territori valencià per l’ús del valencià. Fomentar que les confessions religioses donen un impuls decidit al procés de valencianització de les seues activitats.
10. Dotar de suport econòmic adequat a les activitats de promoció i ús del valencià impulsades pels diferents col·lectius i entitats (associacions musicals, excursionistes, esportives, artístiques, etc.) Valencianitzar la senyalització viària i la retolació pública. Organitzar campanyes ciutadanes d’informació i sensibilització sobre els drets lingüístics.
11. Realitzar campanyes informatives i de promoció del valencià a l’estranger, especialment en els països amb els quals mantenim unes relacions econòmiques i turístiques més estretes. Crear una normativa per tenir l’etiquetatge dels productes o serveis en valencià.
En l’àmbit de la cultura i la comunicació:
12. Impulsar decididament una indústria cultural valenciana com a sector productiu de valor afegit. Crear l’Institut Valencià d’Indústries Culturals per executar les polítiques en aquest sentit, que han de prestar especial atenció a l’ús i foment del valencià.
13. Complir els preceptes de la Llei de creació de Ràdio Televisió Valenciana perquè l’ens exercisca el seu paper de normalització lingüística i motor de la indústria cultural valenciana en llengua pròpia.
14. Garantir la plena valencianització de Ràdio Televisió Valenciana i de les connexions territorials que realitzen la resta de televisions i ràdios, tant públiques com privades. Incentivar l’ús del valencià en els mitjans de comunicació.
15. Potenciar els programes educatius i d’entreteniment en valencià a les diferents televisions comarcals i locals. Creació del canal de televisió públic Parla’m d’aprenentatge del valencià
16. Aconseguir que les emissions dels mitjans de comunicació de tot l’àmbit lingüístic siguen accessibles des de qualsevol punt del territori.
17. Donar suport econòmic a tota la premsa escrita en valencià tant si és en suport paper o digital. Donar suport a l’edició del llibre en valencià. Promoure campanyes per incentivar la lectura en valencià.
18. Donar suport a les empreses de producció i distribució audiovisual en valencià.
19. Crear circuits culturals d’exposició de productes culturals en valencià en àmbits com el cinema, la música, el teatre i altres activitats a tot el territori, fomentant la col·laboració entre programadors públics i privats.
20. Donar suport a l’edició de música en valencià. Donar suport a l’exhibició de teatre en valencià. Incentivar la creació de productes culturals en valencià en qualsevol suport tecnològic.
En l’àmbit educatiu:
21. Cal promocionar més l’ensenyament i ús del valencià als territoris de predomini lingüístic castellà per cohesionar socialment la ciutadania valenciana.
22. Garantir la total normalització lingüística de l’administració educativa. Garantir l’ensenyament en valencià en tots els centres educatius tant públics com concertats. . Garantir la continuïtat de l’ensenyament en valencià en tots els nivells educatius, des de l’educació Infantil fins a la universitària, i en totes les modalitats d’ensenyament que imparteixen.
23. Catalogació bilingüe dels llocs de treball d’educació secundària, seguint els mateixos criteris que hi ha actualment a Primària per als concursos de trasllats. Perfilar lingüísticament els llocs de treball de tots els centres universitaris.
24. Exigir que la inspecció educativa vetlle pel compliment deles normes que regulen els programes d’educació bilingüe i per la correcta aplicació del requisit i la capacitació lingüística.
25Avaluar periòdicament la competència lingüística dels programes d’educació bilingües i els seus resultats i fer-los públics. Assegurar l’adequada competència lingüística de tot el professorat al si dels plans de formació permanent i, quan calga, posar en marxa plans de xoc de manera urgent.
26. Promoure i donar suport als equips que elaboren i editen materials didàctics en valencià.
27Donar suport a les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA) i a les iniciatives i actuacions que impulsen a fi d’aconseguir una escola pública, valenciana i de qualitat.
28Dotar els serveis d’ensenyament del valencià (Junta Qualificadora, Serveis de normalització i promoció lingüística, Servei d’ensenyament en valencià) amb més recursos humans, materials, econòmics i organitzatius per a desenvolupar eficaçment les tasques que tenen encomanades.
29. Elaborar plans i programes d’iniciació, coneixement i ús en valencià per a adults, tenint en compte especialment les persones nouvingudes.
30. Elaborar plans i xarxes d’activitats extraescolars que reforcen l’aprenentatge del valencià. Donar suport econòmic a les associacions o entitats de ciutadans nouvinguts per tal que fomenten la seua llengua i cultura.

 

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here