Els regants de la Sèquia Reial del Xúquer aleguen contra l’abocador de Guadassuar davant «l’evident risc ambiental»

0
295

Resum de les al.legacions presentaders pel president de la Comunitat de Regants de la Sèquia Reial del Xúquer contra l’autorització ambiental integrada per a la construcció del macroabocador de Guadassuar.

1- L’Abocador incompleix el règim de distància mínima de 250 metres que ha de tenir respecte del Canal Principal de la Sèquia Reial.

2- L’Abocador afectaria negativament a les infraestructures de conducció i distribució de regadius existents al costat de la instal·lació projectada.
Es fa constar que té a poca metres la conducció de la xarxa “en alta” que transporta un enorme cabal d’aigua a gran pressió, la xarxa de transport que està al costat i la conducció de distribució de tot un sector que rega uns 150.000 m2 de terres de cultiu, que hauria de ser totalment reconstruït.

3- El projecte presentat pel Consorci per a l’Abocador, textualment “carece de un exhaustivo análisis de las posibles afecciones hidrogeológicas en las áreas circundantes”

4- Segons les dades dels estudis realitzats per l’empresa pública GIRSA (propietat majoritàriament de la Diputació de València), la permeabilitat dels terrenys en la zona és molt superior a la màxima permesa per la normativa vigent.
En eixe sentit es diu que “una posible fuga de lixiviados del vaso del vertedero proyectado, al encontrarse en gran parte por debajo del nivel piezométrico regional, accedería directamente a las aguas subterráneas, por lo que la contaminación sería directa sobre el acuífero. En visrtud de lo expuesto, se concluye que los terrenos donde se ubica el vertedero no son aptos ni geológica ni hidrogeológicamente para las instalaciones previstas y que además incumple varias de las restricciones y limitaciones para la ubicación de un vertedero reflejadas en el Real decreto 1481/2001”

5- Segons les referències que té la Sèquia Reial en els “pous de sequera” dels què és propietària, ubicats en les immediacions de la zona, el nivell de la capa freàtica (piezomètric) està “permanentemente a 25 metros aproximadamente por encima de la cota del fondo del vaso del vertedero previsto. Por tanto en ningún caso cumple con la Legislación vigente, con el peligro de contaminación que eso conlleva”.
6- Existeix un risc ambiental evident davant un possible trencament de la basa de lixiviats, o inundació o desbordament del clot de l’Abocador, en casos de fortes pluges o trencament de les conduccions d’aigua a pressió existents a pocs metres.
Es fa constar que el trencament de la basa de lixiviats projectada “podria producir un vertido contaminante en grandes volúmenes …” i que “una hipotética rotura de las conducciones de la Acequia Real del Júcar podría producir la inundación y desborde kde la balse de lixiviados y del vaso del vertedero…” en ambdós casos amb greu perill de conta

Zona prevista per a l’abocador

minació a l’Albufera de València i als Ullals del Riu Verd, que estan sotmesos als màxims nivells de protecció com a zona humida i LIC.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here