Sueca recorda als visitants de les platges les normes de seguretat

0
337

Davant de la massiva afluència de persones que s’espera acudisquen a la nostra zona marítima este estiu, la Regidoria de Seguretat Ciutadana vol recordar a la ciutadania la vigència de l’Ordenança Marc de Seguretat en l’Ús, Gaudi i Aprofitament del Litoral Municipal de Sueca, amb l’objectiu de garantir eixa utilització i gaudi de les nostres platges per tots els seus usuaris. “Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana volem fer una crida a la ciutadania perquè respecten el compliment de la normativa per a garantir l’ús i gaudi, per part de tots, de les nostres platges. Preferim conscienciar-nos a adoptar un bon comportament, abans que incomplir la normativa i haver de recórrer a les sancions”, ha assenyalat la regidora de Seguretat Ciutadana, Mª José Sarrió.

En la mencionada Ordenança es recorda que els agents de la Policia Local podran denunciar els infractors i tramitar el corresponent expedient sancionador. Així mateix, podran advertir verbalment perquè, de forma immediata, cessen l’activitat prohibida o realitzen la deguda obligació. El personal de salvament o socorrisme, per la seua banda, recolzarà els agents en la tasca d’informació dels drets i deures que s’establixen en l’Ordenança, i comunicarà particularment les possibles infraccions a la normativa.

Es consideren infraccions lleus, sancionades amb multes de 50 fins a 750 euros, les següents:
-La realització d’activitats en les zones i aigües de bany, com ara jocs de pilota, paletes o altres exercicis, que puguen molestar a la resta d’usuaris.
-L’incompliment de les normes de neteja que no es consideren greus per part de l’usuari de la platja.
-L’ús d’aparells sonors o instruments musicals, quan el volum de sonoritat cause molèsties als altres usuaris de les platges.
-L’ús indegut de l’aigua de les dutxes i rentapeus, així com llavar-se en la mar o en la platja utilitzant sabó o qualsevol altre producte de neteja corporal.
-La presència d’animals domèstics en la platja, fora de la temporada de bany, sense els requisits legalment establits per a la seua tinença i circulació.
-Deixar acomodats parasols totalment diàfans els laterals, així com cadires, taules o altres complements, sempre que no es troben presents els propietaris, pel fet de tindre reservat un lloc en la platja.
-L’evacuació fisiològica en la mar o en la platja.
-La venda ambulant sense autorització expressa. Es recorda que durant l’època estival s’habilitaran zones concretes destinades a mercats de venda no sedentària amb dies i horaris de funcionament prèviament establits. Queda prohibida la venda a peu de platja, així com en els passejos marítims i fora de les zones habilitades citades.

Es consideren infraccions greus, sancionades amb multes de 751 fins a 1.500 euros, les següents:
-Banyar-se quan estiga hissada la bandera roja.
-Fer foc en la platja, així com fer ús de barbacoes, foguerets, bombones de gas o altres utensilis per a fer foc, sense l’autorització corresponent.
– Practicar la pesca durant la temporada de bany, ja siga a la vora de la platja o als espigons, des de les 9 fins les 21 h., inclusivament. També tindrà la consideració d’infracció greu l’ús d’escopeta submarina o arpó, així com qualsevol instrument de pesca que per la seua proximitat puga suposar risc per a la salut o la seguretat de les persones.
-La presència d’animals en la platja durant l’època de bany.
-La pràctica de surf, windsurf, kitesurf i altres esports semblants fora de les zones habilitades.
-L’avarada o permanència d’embarcacions, planxes de vela, hidropedals, motos aquàtiques…, fora de les zones assenyalades.
-Dificultar, de manera intencionada, les funcions del servei públic de salvament.
-La resistència a facilitar informació o subministrar informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que induïsca a error, implícitament o explícitament, o la negativa a prestar col·laboració a l’administració municipal o als seus agents.

Es consideren infraccions molt greus, sancionades amb multes de 1.501 fins a 3.000 euros, les següents:
-L’abocament i depòsit de matèries que puguen produir contaminació i risc d’accidents.

Les infraccions de les normes especificades en esta Ordenança seran sancionades per l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Sueca dins de l’àmbit de les seues competències, prèvia incoació de l’expedient oportú. A més de la imposició de la corresponent sanció, l’administració municipal adoptarà les mesures pertinents per a la restauració de la realitat física alterada i l’orde jurídic infringit, amb l’execució subsidiària de les actuacions, si és procedent, a càrrec de l’infractor.

Per part de la Regidoria de Seguretat Ciutadana es sol·licita la màxima col·laboració de tots els ciutadans, per a utilitzar i gaudir les nostres platges.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here