Compromís-Guadassuar presenta un recurs de reposició contra la pujada d’impostos per la seua «il.legalitat»

0
365

Joan V. Puchol Compromís a l’Ajuntament de Guadassuar ha interposat recúrs de reposició contra el punt 8.1.- Revisió Fiscal per a l’any 2012, del Ple de 26/03/2012, en el qual s’aproven diverses revisions d’impostos per a l’any 2012:

Els impostos:

-l’IBI urbana i rústica

-l’impost d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, .

-Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres

-Impost sobre vehicles de tracció mecànica

-Impost sobre activitats econòmiques

les taxes:

-concesió de llicència d’apertura d’establiments

-quota tributària per la prestació dels serveis en el Cementeri Municipal

-quota tributària por la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida de fem a domicili i residus sòlids urbans

-quota tributària per llicències urbanístiques

-quota tributària per usos privatius o aprofitaments especials por l’ocupació de terrenys d’ús  públic

-quota tributària per usos privatius o aprofitaments especials per l’entrada de vehicles a través de las voreres

Preus públics:

-tarifes per la inserció de publicitat, litografiada o estampada, en el Butlletí Informatiu Municipal

El motiu és que no es pot aplicar una modificació del tipus impositiu d’un tribut (impost o taxa) de cobrament periòdic anual (que devenga el dia 1 de gener de cada any) a meitat d’un exercici en efectes a 1 de gener del mateix any, ja que això seria atribuir efectes retroactius a una norma tributària. La modificació ha d’entrar en vigor (aprovada definitivament i publicat el text íntegre de la modificació) abans del dia 1 de gener de cada any en què es vol aplicar, d’acord amb els articles 16,17 EDL 1988/14026 i 75 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre Reguladora de les Hisendes Locals EDL 1988/14026

Hi ha sentències molt reiterades que prohibeixen això, com per exemple la sentència del TSJ Castilla León de 27/06/2003, que diu el següent:

“el requisito de fondo que debe respetar el ayuntamiento de Burgos en la publicación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles es que por exigencias del particular devengo de este impuesto y su período impositivo, en relación con la fecha de publicación de la ordenanza que lo regule es que el día 1 de enero de cada ejercicio fiscal de que se trate la ordenanza debe estar publicada y en vigor. En tal sentido se pronuncian los artículos 16,17 EDL 1988/14026 y 75 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales EDL 1988/14026 . Sobre este extremo no hay controversia de las partes.”

Igualment, cap esmentar la sentència del TSJ de Canàries, que emparant-se en la sentència del TS de 2 de febrer de 2002, manté que:

«el art.. 107.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que «las Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma Uniprovincial, salvo que en las mismas se señale otra fecha» pero como afirma la constante doctrina de aquella Sala, aunque es cierto que no existe prohibición constitucional para la existencia de legislación tributaria retroactiva, puesto que el principio de irretroactividad viene referido por la Constitución a las disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales -art. 9.3 de aquélla y STC 126/1987, de 16 de julio -, no lo es menos que, en el supuesto de autos, de admitirse hipotéticamente -que no se admite, Sentencias de 13 de febrero de 1984, 1 de septiembre de 1988 y 24 de julio de 1989 entre otras- que una norma de rango reglamentario, como es una ordenanza, pudiera determinar «per se» su aplicación retroactiva, se estaría ante una retroactividad absoluta o, como reiteradamente se la ha llamado, auténtica o propia, porque afectaría a hechos imponibles o situaciones producidos o realizados con anterioridad a su vigencia.

En efecto; es tajante, en materia de entrada en vigor de Ordenanzas, el art. 17.4 de la Ley de Haciendas Locales entonces vigente, en el sentido de que «los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior -se refiere el precepto a los de aprobación, derogación o modificación de Ordenanzas-, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría – como aquí sucede-, y el texto integrado de las Ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, o, en su caso, de la Comunidad Autónoma Uniprovincial, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación «

Por consiguiente, las modificaciones fiscales aquí enjuiciadas sólo a partir del 4 de febrero de 2004 fecha de su publicación pudieron tener eficacia. El que pretenda su aplicación a obligaciones tributarias surgidas con anterioridad se coloca ante un supuesto de aplicación retroactiva absoluta que estaría proscrito, según la Sentencia constitucional antes invocada y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo por contrariar otros principios constitucionales como los de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos o, incluso, capacidad económica del contribuyente»

Dit acord del Ple ha estat publicat al BOP número 115, amb data 15/05/2012.

En opinió del regidor de COMPROMÍS, és molt preocupant que el govern municipal del PP no aprovara un pressupost per al 2012 ni cap modificació de les ordenances, sinó que prorrogara el del 2011. Com pensaven fer front als 6,5 milons d’euros de deutes a proveïdors (i els 3,3 milions als bancs)? El mes de març, obligats pel Pla d’Ajust del govern espanyol, presentaren un pressupost que incloïa dit Pla d’Ajust, però amb mesures econòmiques insuficients, ja que segueix el model dels anys anteriors que han dut a Guadassuar a un deute que duplica el d’Alzira i Carcaixent junts. En dit Ple també s’aprova l’augment dels tributs municipals, sense tindre en compte que no es poden aplicar en el mateix any. Com van a quadrar el pressupost de 2012 que contempla uns ingressos per tributs que no es poden aplicar el 2012? Com és possible que, un any després de les eleccions (Ple de 31 de maig), encara estiguen aprovant mesures d’estalvi que s’haurien d’haver aprovat per al pressupost del 2011?

No tenia el PP un programa o un pla per eixir de la crisi i crear llocs de treball? Com és possible tanta improvisació amb la que està caient? D’on pensen traure els 400.000 euros extra durant dos anys i els 900.000 euros extra els 8 anys restants que costarà el Pla d’Ajust? Improvisant? Però en quin món viuen? Que no saben comptar?

Però si és tracta d’una operació tan simple com sumar (allò que cobres) i restar (allò que has de pagar)! Ha de pagar Guadassuar la irresponsable gestió econòmica del PP durant estos anys, amb les retallades i augment d’impostos que ens volen aplicar? Qui ha viscut per damunt de les nostres possiblilitats?

Hem de pagar ara, i amb interessos, que l’alcalde es pujara el jornal més del 50% i els 7 regidors del PP cobraren 11.500 euros anuals cada un durant la passada legislatura, sabent que l’economia local no ho podia suportar? (2011 acabà amb un romanent de -595.000 euros i la legislatura amb més de 5 milions d’euros en factures per pagar).

La pujada d’impostos més espectacular és l’aprovada per a l’IBI. Del tipus impositiu del 0,6683 que es pagava el 2011, el PP ha aprovat apujar al 0,7450, és a dir un augment del 12%. Ens intentaren enganyar en la Comissió Informativa afirmant que s’estava cobrant el tipus 0,7425 i que la pujada era mínima. O mentiren o o s’enteren. I no sabem què és pitjor,  que et vulguen enganyar mentint o que no s’enteren de les responsabilitats que tenen entre mans.

Esta pujada de l’IBI duplica la del Reial Decret 20/2011 de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, aprovat pel govern de Rajoy, en el qual s’estableix una pujada del 6% per als municipis com Guadassuar (article 8: El 6 per 100 per als municipis que hagen sigut objecte d’un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general per a béns immobles urbans com a conseqüència d’una ponència de valors total aprovada entre 2002 i 2004, sense que els tipus de gravamen mínim i supletori puguen ser inferiors al 0,5 per cent).

Definitivament, la política del PP de Guadassuar es caracteritza per un alt nivell d’improvisació i la falta de treball seriós i responsable, perquè l’única cosa que els interessa és seguir manant. I tot ho pretenen tapar amb mentides i més mentides. Però la bola ja és massa gran, i els ha superat.

“El que vinga darrere, que tanque la porta …”

 Joan V. Puchol Pérez- Regidor a Guadassuar de Compromís.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here