Més Algemesí recorrerà, per defecte de forma, l’aprovació del plec del pàrquing i de l’ORA

0
556

Josep Bermúdez

MÉS ALGEMESÍ considera que l’aprovació del punt 7 de l’ordre del dia del plenari –l’aprovació del plec de condicions per a la gestió del pàrquing i l’ORA- es produí irregularment i, per tant, que cap la possibilitat que siga nul per defecte de forma. Quan s’abordà aquest debat, i donada l’existència d’una esmena parcial i cinc esmenes a la totalitat al respecte, el Sr Alcalde informà que el debat d’aquestes no es procediria per separat sinó que es faria tot en un únic debat.  Per justificar la seua decisió s’excusà en el fet que ho havia dit en la Junta de Portaveus. Després de consumir el dos torns d’intervenció per grup es passà a la votació separada de cadascuna de les esmenes, i després de l’última indicà que es procedia a votar la proposta d’acord , cosa que comportà que aquesta no tinguera cap torn de debat i exposició propi. Aquest procediment es dugué endavant malgrat la protesta de la totalitat de grups de l’oposició.

En primer lloc cal dir que en la Junta de Portaveus que precedeix al ple ni el Sr  Alcalde ni ningú de l’equip de govern donà cap indicació de com es desenvoluparia el debat d’aquest punt. De fet, el Sr Secretari de l’Ajuntament, després de llegir el dictamen de la comissió i llegir la primera esmena que presentà el propi Partit Popular s’esperà a que n’iniciara el debat d’aquesta. No obstant això, l’Alcalde indicà que procedís a llegir la resta d’esmenes perquè anaven a debatre’s tot conjuntament. El problema, però, és que les esmenes poden modificar el text a debatre, i per tant no és possible debatre conjuntament les esmenes –una de les quals sí que modificà substancialment el text pel que fa a la duració del contracte- i el text, ja que llavors hom no sap quin és el text que està debatent, si l’inicial o el text proposat modificat per les esmenes que encara que no s’han votat.

Cal indicar que el Reglament Orgànic Municipal (ROM) sols indica al seu article 93 que cada grup municipal té l’obligació d’agrupar en un únic text i part expositiva totes les esmenes que plantegen al voltant d’una proposta o acord. El ROM no indica res al respecte d’agrupar en un únic debat totes les esmenes de grup.  El Real Decret 2568/1986 que estableix el Reglament d’Organització,Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), que és la normativa superior, tampoc indica res al respecte. Malgrat aquest sorprenent procedir, cal dir que la nostra protesta no és tant per aquesta decisió, que també considerem arbitrària i infundada. Allò que nosaltres considerem totalment irregular és que amb aquest procediment  el Sr Alcalde no permeté el debat i discussió de la redacció definitiva del plec, plec que sol va ser adquirir el caràcter de definitiu una vegada votades les esmenes, una de les quals el modificà. Al votar immediatament a continuació de les esmenes el text sorgit de l’aprovació d’aquestes el Sr Alcalde impedí que la proposta fos realment sotmesa a debat específic. Els grups polítics de l’oposició no tinguérem l’oportunitat d’expressar la nostra opinió i les nostre crítiques concretes al plec de condicions, donat que en les intervencions anteriors ens centrarem en les esmenes presentades i sols secundàriament férem referència a la proposta inicial que encara no era la proposta definitiva a debatre. Al no estar aprovades les esmenes presentades tampoc es podia debatre el text definitiu.

Malgrat les indicacions al respecte de l’oposició sobre que en el debat anterior no havíem debatut la proposta sinó les esmenes, i malgrat mostrar-li el nostre desacord amb signes ostensibles, l’Alcalde imposà la seua voluntat i es procedí a la votació. El portaveu de MÉS ALGEMESÍ va fer constar la seua protesta sobre el procediment seguit en el primer ús de paraula que va tenir.

El debat i discussió és el fonament de la vida democràtica, i és preceptiu si se sol·licita, tal i com indica el ROF en els seus articles 93 i 94. La Llei 30/1992, de 26 de novembre,de Règim Jurídic de las Administracions Públicas y del Procediment Administratiu Comú estableix al seu article 62 apartat 1.e) que són  nul de ple dret els actes dictats “prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.

MÉS ALGEMESÍ considera que, en aquest cas, privant a l’oposició del debat i discussió s’està violant una regla essencial de la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats. En conseqüència  considerem que l’acte administratiu de l’aprovació del plec de condicions que es tractava al punt 7 de l’ordre del dia és un acte nul de ple dret.

Per tot això MÉS ALGEMESÍ presentarà en la setmana vinent un recurs de reposició sol·licitant que se declare la nul·litat de l’aprovació del plec de condicions. Considerem que, per evitar la inseguretat jurídica creada s’anul·le  aquest acord i que aquest punt passe novament per plenari i es procedisca d’acord amb el que indica la legislació.

MÉS ALGEMESÍ, en cas de no corregir-se aquest defecte de forma greu durà endavant aquelles mesures que considere oportunes per tal de defensar el bon funcionament de la vida democràtica que, al nostre parer, ha segut violentat amb un procediment que únicament perseguia evitar que es parlara sobre les incoherències de la proposta municipal. És per això que instem a l’Ajuntament a que ature el procediment i no procedisca encara a publicar el plec ja que d’iniciar-se el procés i després declarar-se nul podrien veure’s afectades les empreses concursants i els interessos d’Algemesí.

Josep Bermúdez

Portaveu del grup municipal MÉS ALGEMESÍ

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here