El PP d’Alzira presenta una moció per a impulsar polítiques en contra de la violència de gènere

0
397

Chelo Martínez (PP)

Chelo Martínez Sanchis, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de l’Ajuntament d’Alzira al empar del que disposa l’article 97.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat davant d’este Ple la següent:

MOCIÓ:

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, mostrem el nostre compromís per a instar que, des de totes les administracions públiques, així com també des dels agents socials i econòmics, les institucions acadèmiques i els mitjans de comunicació, es contribuïsca a aconseguir la plena igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens, aconseguint amb això una societat més justa, solidària i igualitària.
Les societats democràtiques tenen com principal senya d’identitat els avanços aconseguits en la consecució del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens, és per això que aconseguir la participació activa de les dones, en tots els àmbits de la vida, ha de constituir-se com un objectiu fonamental per a totes les administracions públiques.

L’especial conjuntura econòmica actual que afecta, en gran mesura, a les dones i l’elevada taxa de desocupació femenina existent, fa necessari incorporar la perspectiva de gènere als Plans d’Acció, que des de les diferents administracions públiques es duguen a terme, amb la finalitat de generar ocupació femenina.

Les polítiques públiques d’igualtat han de donar resposta a les necessitats actuals, aportant els recursos i servicis especialitzats per a això. En este sentit El Govern Valencià amb el propòsit de continuar avançant en la consecució d’este objectiu, ha apostat per una política d’igualtat participativa, extensiva i integral, perquè totes les persones de la Comunitat Valenciana disfruten de les mateixes condicions i oportunitats de participació en la vida laboral, social, cultural, familiar i política, sense cap discriminació.

La llei 9/2003 d’abril de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Hòmens i el IV Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i hòmens (2011/2014) arrepleguen el compromís del Consell d’incorporar la perspectiva de gènere a totes les seues polítiques, aconseguint que cada vegada existisca major presència femenina, en tots els àmbits de la nostra societat.
No obstant això, a pesar dels avanços aconseguits en matèria d’igualtat d’oportunitats i de la normativa legal existent respecte d’això, continuen persistint obstacles que dificulten la plena participació de les dones en els diferents àmbits de la societat i el seu accés i permanència als llocs de responsabilitat.

Per tot l’anteriorment exposat, el Grup Municipal Popular d’Alzira presenta a consideració, debat i aprovació del Ple, els ACORDS següents:

PRIMER: Impulsar, des de totes les Administracions, aquelles mesures necessàries per a aconseguir l’objectiu d’Igualtat, contribuint a l’èxit d’una societat més justa, solidària i igualitària.

SEGON: Incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques municipals, per mitjà del desenrotllament del II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i hòmens.

TERCER: Instaurar el principi social: Contra els maltractaments: Tolerància 0

QUART: Sol•licitar a la Generalitat l’aprovació i Desplegament de La Llei integral de la Comunitat Valenciana contra la violència sobre la dona, així com el desenrotllament del III Pla de mesures del Govern valencià per a combatre la violència que s’exercix contra les dones.

QUINT: Instar a la Generalitat a desenrotllar el IV Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens de la Comunitat valenciana, així com aprovar el I Pla Concilia.

SEXT: Sol•licitar al Govern Valencià que continue impulsant el compliment de la Llei 9/2003 d’abril de la Generalitat Valenciana, per a la Igualtat entre Hòmens i Dones, que té com a objecte regular i fer efectiu el principi d’Igualtat de dones i hòmens en la Comunitat Valenciana.

SÉPTIM: Sol•licitar a les administracions autonòmica i estatal la promoció dels plans d’igualtat en les empreses, així com també la promoció de polítiques actives d’ocupació que afavorisquen la incorporació de la dona al mercat laboral, la seua permanència en el mercat de treball i l’accés als llocs de responsabilitat en les empreses.

OCTAU: Instar a les diferents administracions públiques perquè continuen promocionant el tractament de la imatge no discriminatòria de la dona en els mitjans de comunicació.

NOVÉ: Instar el Govern central perquè impulse el compliment de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la Igualtat efectiva de dones i hòmens.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here