Les empreses valencianes que òbriguen en 2012 no pagaran taxes autonòmiques el primer any

0
279
José Ciscar

Els emprenedors de la Comunitat Valenciana que òbriguen en 2012 un negoci estaran exempts de pagar taxes autonòmiques el primer any d’activitat i comptaran amb una bonificació del 50% el segon any. Això suposa l’eliminació d’un total de 41 taxes per al primer exercici.

   Així es preveu en el projecte de decret llei de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i pimes de la Comunitat Valenciana, aprovat este divendres pel ple del Consell, i que ha donat a conèixer en roda de premsa el vicepresident i portaveu de la Generalitat, José Císcar.

   Entre d’altres novetats, la nova norma, que entrarà en vigor dilluns que ve o dimarts després de la seua publicació al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), també preveu la compensació de deutes de naturalesa pública.

   D’esta manera, les empreses que tinguen un deute contreta amb la Generalitat, ja siga d’origen tributari o no tributari, i l’administració autonòmica, al seu torn, dega diners a la mateixa, la companyia podrà sol·licitar la compensació.

   José Císcar ha explicat que tot i que esta compensació de deutes ja està reconeguda en el Reglament General de Recaptació, que és normativa estatal, des de la Generalitat "volem donar més garantia amb vista a les empreses de la Comunitat".

   Alhora, este decret llei preveu que puga ser instantània l’obtenció de llicència municipal d’activitats comercials, mentre que fins ara la durada mitjana estimada per això oscil·lava entre tres i cinc mesos, depenent de l’ajuntament.

   Perquè siga instantània, els interessats hauran de presentar una declaració responsable de l’emprenedor, una còpia del resguard de l’abonament de les taxes municipals i un certificat final d’obra  signat per tècnic competent i visat. En el cas que la implantació de l’activitat no requerisca de l’execució d’obres, s’acompanyarà un projecte o, en el seu cas, memòria tècnica de la activitat corresponent.

   La nova regulació també beneficiarà a activitats subjectes a la Llei d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics de la Generalitat, com bars, cafeteries, pubs, restaurants, ludoteques i supermercats, sempre que el seu aforament no siga superior a 500 persones.

   Per a això, cal acompanyar a la declaració responsable d’un certificat expedit per una entitat que disposi de la qualificació d’Organisme d’Autorització Administrativa (OCA). Sobre esta qüestió, Císcar ha anunciat que el Consell aprovarà, en el termini màxim de 12 mesos, la regulació per a la creació de les OCA.

   Si no disposa de la certificació d’un OCA, el termini màxim que tindrà l’ajuntament per a la concessió de la llicència és d’un mes. Així, "en el pitjor dels casos, per a activitats la llicència d’obertura per a les quals està tardant un o dos anys, en alguns casos, el termini màxim serà d’un mes", ha manifestat el vicepresident.

   D’altra banda, la tramitació de la llicència d’obres –necessària quan l’establiment de l’activitat les requerisca– i la d’obertura serà conjunta i en un sol expedient administratiu.  

85 MILIONS D’EUROS EN AJUDES

   A este decret llei van associades un total de 30 línies d’ajudes directes per un import de més de 85 milions d’euros. Entre les quals hi ha, destaquen algunes com les dirigides a desocupats que es constituïsquen en treballadors autònoms i professionals i les referides a estabilitat en la feina de joves emprenedors menors de 30 anys mitjançant autoocupació.

   També haurà plans especials a l’ocupació en sectors productius, línies de suport a la creació d’empreses innovadores, préstecs participatius i participació en fons de capital risc i ajudes per a pimes per a la realització de projectes d’inversió.

   D’altra banda, es crearà el Consell Valencià de l’Emprenedor com a òrgan màxim de coordinació i consulta en matèria de polítiques de suport als emprenedors. Estarà compost per representants de les administracions públiques i de les institucions acadèmiques, socials i econòmiques relacionades amb la cultura i el foment dels emprenedors a l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

   Alhora, es posarà en marxa la Plataforma de l’Emprenedor, un portal d’internet amb tota la informació que puga ser d’utilitat per als emprenedors, les microempreses i les pimes, especialment perquè puguen conèixer els recursos financers als quals puguen accedir.

TRAMITACIÓ COM PROJECTE DE LLEI

   El vicepresident del Consell ha explicat que estes mesures s’aproven per la via del decret llei donada la seua "importància", però la intenció del Govern valencià és, una vegada convalidat, sol·licitar a les Corts la seua tramitació com projecte de llei, incorporant noves mesures que només tenen cabuda a través d’una llei ordinària.

   José Císcar ha subratllat que esta "conjuntura econòmica difícil i complicat" requerix "esforços addicionals per part de tots". Alhora, ha indicat que "sense empreses no hi pot haver creació de llocs de treball" i que, perquè hi hagi més empreses "cal eliminar i simplificar al màxim les traves administratives, escurçar els terminis i, en definitiva, posar les coses fàcils als ciutadans".

Europa Press

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here