Bloc-Compromís impugna el ple de presupostos de Carlet per convocar-se «il.legalment»

0
428

Maria Josep Ortega (Bloc)

El Grup Municipal Bloc-Compromís ha presentat una impugnació davant  la convocatòria del Ple de demà dia 30 de desembre per haver-se convocat  de forma il·legal, ja que segons la llei el Ple no pot convocar-se abans que la comissió informativa haja dictaminat al respecte.

Bloc-Compromís, d’altra banda,  lamenta que l’alcaldia reiteradament negue informació a aquest grup municipal, obstaculitzant la tasca de control i fiscalització que el sistema democràtic atorga a l’oposició. Així, l’alcaldia ha negat repetidament al nostre grup la informació relativa a l’estat actualitzat d’execució pressupostària,  tant  d’ingressos com de despeses, necessària per a l’elaboració d’un Pressupost  amb garanties.  Bloc-Compromís ha tornat a demanar esta informació, ocultada per part del PP amb una insistencia digna de millor causa.

Escrit presentat per Compromís:

MARIA JOSEP ORTEGA REQUENA, Regidora i Portaveu del Grup Polític Municipal BLOC-Compromís

EXPOSE:

Que com a portaveu del Grup Polític Municipal Bloc-Compromís impugne la convocatòria del Ple pel que fa a l’aprovació del Pressupost municipal de 2012 pels motius següents:

1.- L’article 82 del ROF estableix que “en el orden del día sólo podrán incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la Comisión Informativa que corresponda”, i només poden incloure’s en l’ordre del dia assumptes que no hagen sigut dictaminats prèviament per la corresponent Comissió Informativa quan hi haja raons d’urgència degudament motivada, com assenyala el paràgraf 3 de l’esmentat precepte legal quan estableix que “El Alcalde o Presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día”.

L’única excepció per a poder incloure en l’ordre del dia del Ple un assumpte que no haja sigut dictaminat prèviament per la Comissió Informativa és que l’alcaldessa estime que hi ha raons d’urgència i motive l’acord que adopta.

No obstant això, vist l’expedient del Ple convocat per a divendres 30 de desembre de 2011, els regidors que conformem el Grup Polític Municipal Bloc-Compromís  hem comprovat que no hi  ha cap resolució o decret d’Alcaldia justificant que hi ha raons d’urgència per a incloure en l’ordre del dia del Ple l’aprovació del Pressupost en aquest Ple (sense haver sigut dictaminat prèviament per la Comissió Informativa) i motivant per què s’adopta eixe acord.

Sent que la justificació de la urgència i la seua motivació, que constitueix un element essencial de l’acte administratiu, ve exigida per una norma legal, la convocatòria del Ple que impugnem, en allò que es refereix a la inclusió de l’aprovació del Pressupost  2012, és nul·la de ple dret, per la qual cosa ha de deixar-se sense efecte, si no es vol incórrer en manifesta il·legalitat, més encara quan resulta difícil al·legar-hi raons d’urgència per a aprovar el Pressupost de l’Ajuntament de Carlet sense que el Govern central haja aprovat o prorrogat a dia de hui la Llei de Pressupostos per a 2012, del qual depén bona part dels ingresos mitjançant transferències del Fons estatal.

2.- L’article 126 del ROF assenyala que “Los dictámenes de las Comisiones Informativas tienen carácter preceptivo y no vinculante. En supuestos de urgencia, el Pleno o la Junta de Gobierno podrá adoptar acuerdos sobre asuntos no dictaminados por la correspondiente Comisión Informativa, pero, en estos casos, del acuerdo adoptado deberá darse cuenta a la Comisión Informativa en la primera sesión que se celebre. A propuesta de cualquiera de los miembros de la Comisión Informativa, el asunto deberá ser incluido en el orden del día del siguiente Pleno con objeto de que éste delibere sobre la urgencia acordada, en ejercicio de sus atribuciones de control y fiscalización”.

A més d’aquestes limitacions imposades per la llei, resulta necessari recordar que el control jurisdiccional dels actes il·legals i carents de justificació de la urgència i de la seua motivació, com el realitzat per l’ Alcaldesa  en incloure en l’ordre del dia del Ple l’aprovació del Pressupost de 2012 sense que prèviament haguera sigut dictaminat per la Comissió Informativa, i sense justificar-ne ni motivar-ne la urgència, correspon als Jutjats i Tribunals del contenciós-administratiu, amb la qual cosa podem trobar-nos amb el fet que s’aprove el   Pressupost gràcies al corró del PP, però els Tribunals anul·len l’acord perquè, com hem dit, la convocatòria del Ple i la seua inclusió en l’ordre del dia és il·legal.

Per tot l’exposat  SOL·LICITE que es tinga per impugnada,  es revoque i es deixe sense efecte la  convocatòria  i ordre del dia del Ple a celebrar el  30/12/2011 en el punt relatiu a l’aprovació del Pressupost de  2012.

MARIA JOSEP ORTEGA REQUENA, Regidora i Portaveu del Grup Polític Municipal BLOC-Compromís

EXPOSE:  Que fent ús del dret d’accés a la informació que estableix l’article 14 del Reglament d’Organització funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals i per ser necessari per a l’exercici de les meues funcions com a regidora de l’Ajuntament de Carlet,

DEMANE:  Informació detallada de L’ESTAT PRESSUPOSTARI  a hores d’ara, tant d’ingressos com de despeses, reiterant la nostra petició del mes de juny, recordada el mes de juliol i reiterada novament a la comissió informativa d’hisenda del darrer 26 de desembre.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here