Bloc-Compromís de Carcaixent presenta una moció a favor del valencià

7
478

Paco Salom (BLOC)
Francesc Salom i Salom, regidor del Grup Municipal BLOC-COMPROMÍS, en nom i representació del mateix, i a l’empara d’allò disposat a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i al Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, presenta al Ple de l’Ajuntament la següent

MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, estableix que el sistema educatiu espanyol s’orientarà, entre altres fins, a aconseguir la capacitació de l’alumnat per a la comunicació en la llengua oficial i cooficial, quan n’hi haja, i en una o més llengües estrangeres. Així mateix, atribueix a les administracions educatives la provisió dels recursos necessaris per a garantir l’establiment de programes de reforç de l’aprenentatge de les llengües estrangeres. L’Orde 19/2011, de 5 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’estableix la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana, en comptes de servir a les finalitats previstes en l’esmentada llei, suposa de fet un atac directe als programes d’ensenyament en valencià, ja que no garanteix en absolut l’objectiu d’adquirir les mateixes competències lingüístiques en les dues llengües oficials i almenys en una llengua estrangera.

D’altra banda l’administració ha modificat l’article 10 del Decret 79/84 sobre l’aplicació de la LUEV, la modificació afecta els Programes d’Incorporació Progressiva (PIP) i consisteix a limitar l’extensió del valencià a només una assignatura. Les conseqüències d’esta mesura són greus perquè modifica un programa d’ensenyament de forma arbitrària, sense haver-ne avaluat el resultat, impossibilita que el 71% de l’alumnat puga tenir més d’un àrea no lingüística en valencià, impedeix la consecució dels objectius de la LUEV en quant a aconseguir la mateixa competència lingüística en les dues llengües oficials, deixa el valencià en una situació d’inferioritat a l’hora d’introduir un model plurilingüe i integrador en l’ensenyament, afecta les condicions laborals del professorat ja que obliga el professorat que fins ara impartia matèries en valencià a fer-ho en castellà i limita l’autonomia dels centres en la concreció dels dissenys particulars dels programes aprovats pels Consells Escolars.

I a hores d’ara, la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, prepara un decret pel qual es regularà el plurilingüisme a la Comunitat Valenciana, on la seua aplicació comporta l’eliminació del programes lingüístics que, des de fa anys, s’apliquen als centres educatius i, en particular, els programes d’Ensenyament en valencià i d’Immersió lingüística. Programes que segons els informes de l’Institut Valencià d’Avaluació i Qualitat Educativa (IVAQE), depenent de la pròpia Conselleria d’Educació, fets públics per última vegada l’any 2004, són els que tenen millor capacitat per a aprendre una llengua estrangera, sense detriment del domini de les llengües oficials, valencià i castellà. Així, des de 2004 no coneixem, per tant, cap avaluació del funcionament dels programes lingüístics. Així i tot, la Conselleria s’obstina en aplicar uns programes plurilingües experimentals i, amb aquest decret, generalitzats a tot el sistema a partir de 2012, sense tindre en compte els resultats dels programes lingüístics actuals.

També sense dubte, l’aplicació d’un model plurilingüe necessita que l’aprenentatge de totes tres llengües siga introduït amb criteris educatius, segons allò que la psicolingüística diu sobre l’aprenentatge de les llengües: immersió en les llengües minoritzades, assoliment de la lectoescriptura primer en una de les llengües minoritzades i després en la resta. Totes aquestes recomanacions arreplegades en la Carta Europea de les llengües de l’any 2000 que va ser signada per l’estat espanyol i per la pròpia Conselleria.

El model proposat per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana tampoc garanteix el compliment de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià ni dels decrets curriculars de primària i secundària pel que fa l’adquisició de les mateixes competències lingüístiques en valencià i en castellà.

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Carcaixent l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Instar a la Conselleria d’Educació perquè anul·le l’Ordre 19/2011, de 5 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’estableix la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana.

Segon.- Instar a la Conselleria d’Educació perquè deixe sense efecte la modificació de l’article 10 del Decret 79/84 sobre l’aplicació de la LUEV.

Tercer.- Instar a la Conselleria d’Educació perquè retire l’esborrany de decret sobre el plurilingüisme a la Comunitat Valenciana, que segueix el model gallec, on encara no s’han donat resultats, i on s’han creat disfuncions educatives a nivell organitzatiu i del professorat.

Quart.- Instar a la Conselleria d’Educació per tal que negocie de forma consensuada, amb la comunitat educativa un model d’ensenyament plurilingüe que garantisca l’acompliment de les finalitat de la LUEV en base a l’avaluació dels programes plurilingües, atenent a criteris científics i pedagògics basats en l’avaluació dels programes lingüístics actuals i en les recomanacions de l’informe de l’IVAQE, referit anteriorment.

Cinqué.- Instar a la Conselleria d’Educació per tal que implante un sistema d’avaluació que determine el nivell de competència lingüística de l’alumnat en valencià, castellà i anglès i els dissenys dels plans de millora en base als resultats.

Sisé.- Comunicar el present acord a la Conselleria competent en matèria d’educació, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

7 Comentarios

  • La qüestió no és saber si ens ho van a aprovar o no. La moció cal presentar, perquè considerem que allò que demanem té sentit. I depsrés cadascú que faça el que considere oportú. Si el PP creu que té sentit li donarà suport. si el PP creu que té sentit però considerà que ha de fer costat al PP de València, la rebutjarà.
   Però si ens plantejàrem la nostra feina en funció del que va a fer el PP millor seria que se n’anàrem a casa i tornàrem d’ací a 4 anys. I evidentment això no ho anem a fer.

 1. A nadie, que yo sepa, le piden la misma competencia lingüística en castellano que en valenciano, (variedad dialectal del catalán). Lo que sí le exigen, si quiere tener una mínimas opciones a un puesto de trabajo, es un buen nivel de inglés. Lo que debería de hacer la Consellería es instaurar las 5 horas semanales de inglés con profesores competentes y dejar la opción a quien quisiese de cursar una asignatura en valenciano.
  La asignatura de Llengua Valenciana es una pérdida de tiempo y resulta repetitiva en conceptos gramaticales que ya se estudian en castellano.
  Menos política y más realismo. No estamos como para andar gastando la pasta en «cultura de corral».

 2. Evidentemente el Sr. Gall no es partidario del valenciano, pero como hay que respetar todas las ideas, incluso la suya que nos dice dialecto del catalán.
  Si yo tuviera hijos y que estuvieran en edad escolar, a mi me encantaría que salieran hablando y escribiendo el inglés perfectamente.
  En mi primer viaje a Suecia, me encantó el que todo el mundo me hablaba el inglés con total soltura. Eso quiero yo para los mios.
  Además quiero que aprendan el valenciano y el castellano.
  Sr. Gall no se ha parado a pensar que igual el catalán es un dialecto del valenciano, es como lo del huevo y la gallina.

 3. És molt trist que encara hi haja gent amb pensament tan franquista…Allò de fer desaparèixer el valencià en favor d’una altra llengua, ve de lluny…Ens ho feien en una dictadura i ens pareixia mal i ara, com ho fan n democràcia, ens pareix bé…El que veig en aquestos comentaris és mancança de cultura, i acabar amb la nostra llengua ens durà pel camí oposat.

 4. LAS CUALIDADES DE LA LENGUA VALENCIANASON : SU BREVEDAD,LA ABUNDANCIA DE MONOSILABOS, LA SUAVIDAD Y LA CANTIDADDE PALABRAS DE ORIGEN ARABE,GRIEGO,HEBREO,Y LATINO.
  » CARLOS RES HEBRERA.»
  SI ENCONTE DE CATALANITZARO TOT VOS AVEREU PREOCUPAT UN POC A DIA DE HUI PARLARIEM DEL VALENCIA COM A NOSTRA LLENGUA.
  CATALANISTES FORA DE VALENCIA

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here