»El fracàs de Lola Botella en la liquidació del presupost». Opinió/Paco Salom (Bloc)

0
480
A diferència de les alegries mostrades pel govern de la Sra Botella, la liquidació del pressupost
del 2010 és molt preocupant, ja que el resultat aboca l’ajuntament a un retall de serveis i
prestacions, així com a l’acomiadament de treballadors, i en el millor dels casos a més
endeutament per als pròxims anys. D’esta manera no solament es manté obligatòriament el Pla de Sanejament sinò també, per recomanació de l’Interventor municipal, el Pla Econòmic i Financer aprovat per tal d’assegurar
l’estabilitat pressupostària. Malgrat l’estabilitat pressupostària puntual i el resultat pressupostari positiu, la liquidació
mostra un romanent de tresoreria negatiu, superior a 2’6 milions d’euros, la qual cosa obliga a aprovar per al 2011 un pressupost amb superàvit pel mateix import.
Presentar un pressupost amb un superàvit de més de 2’6 milions d’euros per compensar el romanent negatiu de tresoreria obligarà al govern municipal a reduir dràsticament despeses i a augmentar ingressos. Això, per a que tots ho entenem, és deixar de prestar alguns serveis i fer fora a treballadors, al temps que implica noves pujades d’impostos i possiblement la creació de noves taxes o cobrar alguns serveis que fins ara es presten de manera gratuïta.
Així mateix existeix una tercera possibilitat, consistent en demanar un préstec de legislatura, per quadrar el pressupost, el qual hauria de tornar-se abans de quatre anys. Esta possibilitat tampoc no és massa factible, en tant que l’ajuntament de Carcaixent té problemes tant per aconseguir finançament extern, com per tornar el deute per la falta de liquidesa. No obstant, serà una combinació de les tres possibilitats la que tirarà endavant (reducció de serveis i prestacions i acomiadaments, pujada d’impostos i noves taxes, i préstec de legislatura).
LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010 AGREUJARÀ LA SITUACIÓ DE
MOLTES FAMÍLIES
D’esta manera, l’ajuntament de Carcaixent continuarà uns mesos amb pressupost prorrogat per al 2011, ja que no hi ha cap possibilitat d’aconseguir l’equilibri sense recórrer al préstec de legislatura, que s’aprovarà per la corporació que resulte de les pròximes eleccions del 22 de maig, sent les famílies les qui suportaran la càrrega per fronts diversos: com a persones que pagaran més impostos, com a usuaris de serveis que van a disminuir, i com a ciutadans que hauran de renunciar a noves inversions en tant que en els recursos seran necessaris per retornar
el nou préstec en 4 anys, i això impossibilitarà destinar-los a altres qüestions.

L’HERÈNCIA DEL PP: MÉS ENDEUTAMENT PER AL CIUTADANS I MENYS SERVEIS PÚBLICS
El mateix interventor en el seu informe apunta algunes mesures, com ara reduir el servei de recollida de fem, pagar el transport escolar per part d’aquells centres que fins ara el tenen gratuït o la creació de noves taxes. Quan pensa el PP donar la cara, després d’eleccions? Com pensa el PP resoldre la falta de finançament? Pujant impostos? Retallant serveis? Amb més acomiadaments? Amb més endeutament? Des del BLOC li recordem que la primera de les actuacions hauria d’haver sigut el retall dels regidors alliberats i la rebaixa de les retribucions que perceben.
L’ajuntament està en un carrer sense eixida, per la mala gestió financera i pressupostària del PP al llarg dels últims anys. Ja en el 2003 advertírem sobre la impossibilitat de mantindre un ritme creixent d’inversions confiant única i exclusivament en els ingressos derivats de la construcció.
Este advertiment l’hem repetit reiteradament amb posterioritat, sobretot a la vista del endeutament creixent, motivat per la falta de recursos derivada d’uns pressupostos irreals, i en unes obres que no comptaven amb la necessària consignació pressupostària. Exemples de la irresponsabilitat del govern de la Sra Botella són haver inflat ingressos en el pressupost o presentar ingressos de difícil realització, com ara la venda de terrenys que any rere any no s’han fet i que han anat desquadrant els comptes fins arribar a prop de 18 milions d’euros de deute en acabar el 2010.
EL PP MENTEIX QUAN DIU QUE EL PLA DE SANEJAMENT ÉS UNA MOSTRA DE LA BONA GESTIÓ, PERQUÈ VA SER UNA IMPOSICIÓ PER ACONSEGUIR FINANÇAMENT EXTRAORDINARI

Per al BLOC és important posar de manifest que esta situació s’haguera pogut minimitzar si s’hagueren pres mesures preventives fa uns anys, cosa que tot i haver-se demanat, el PP sols va acceptar per obligació en juliol del 2009, quan va haver d’aprovar el Pla de Sanejament per poder aconseguir l’autorització del govern central per acollir-se a un préstec extraordinari. Malgrat l’estabilitat pressupostària puntual i el resultat pressupostari positiu, la liquidació mostra un romanent de tresoreria negatiu, superior a 2’6 milions d’euros, la qual cosa obliga a aprovar per al 2011 un pressupost amb superàvit pel mateix import.
L’ÈXIT DEL PLA DE SANEJAMENT EN EL 2010 = SOFRIMENT PER ALS CIUTADANS, QUE HAN HAGUT DE PAGAR MÉS IMPOSTOS I VEURE CON
BAIXAVEN LES SUBVENCIONS I ELS SERVEIS

El Partit Popular està publicitant este Pla de Sanejament en els mitjans de comunicació i en la revista municipal GENT com una mostra de bona gestió amb resultat d’èxit, quan la realitat és tot just el contrari, ja que va ser una imposició. Ara, any i mig després de la seua implantació, la liquidació mostra algun signe de millora, com ara la reducció del romanent negatiu de tresoreria, un resultat positiu el mèrit real del qual està
en els ciutadans que han suportat pujades d’impostos i reducció de transferències i serveis. I de cara al futur el mateix, tal i com consta en els diferents informes elaborats per l’Interventor Municipal.

LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2010 MOSTRA EL FRACÀS DE LOLA BOTELLA

A diferència de les alegries mostrades pel govern de la Sra Botella, la liquidació del pressupostdel 2010 és molt preocupant, ja que el resultat aboca l’ajuntament a un retall de serveis iprestacions, així com a l’acomiadament de treballadors, i en el millor dels casos a mésendeutament per als pròxims anys. D’esta manera no solament es manté obligatòriament el Pla de Sanejament sinò també, perrecomanació de l’Interventor municipal, el Pla Econòmic i Financer aprovat per tal d’assegurarl’estabilitat pressupostària.Malgrat l’estabilitat pressupostària puntual i el resultat pressupostari positiu, la liquidaciómostra un romanent de tresoreria negatiu, superior a 2’6 milions d’euros, la qual cosa obliga aaprovar per al 2011 un pressupost amb superàvit pel mateix import.

Presentar un pressupost amb un superàvit de més de 2’6 milions d’euros per compensar elromanent negatiu de tresoreria obligarà al govern municipal a reduir dràsticament despeses i aaugmentar ingressos. Això, per a que tots ho entenem, és deixar de prestar alguns serveis i ferfora a treballadors, al temps que implica noves pujades d’impostos i possiblement la creació denoves taxes o cobrar alguns serveis que fins ara es presten de manera gratuïta.Així mateix existeix una tercera possibilitat, consistent en demanar un préstec de legislatura,per quadrar el pressupost, el qual hauria de tornar-se abans de quatre anys.

Esta possibilitattampoc no és massa factible, en tant que l’ajuntament de Carcaixent té problemes tant peraconseguir finançament extern, com per tornar el deute per la falta de liquidesa.No obstant, serà una combinació de les tres possibilitats la que tirarà endavant (reducció deserveis i prestacions i acomiadaments, pujada d’impostos i noves taxes, i préstec de legislatura).

LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010 AGREUJARÀ LA SITUACIÓ DEMOLTES FAMÍLIES.

D’esta manera, l’ajuntament de Carcaixent continuarà uns mesos amb pressupost prorrogat peral 2011, ja que no hi ha cap possibilitat d’aconseguir l’equilibri sense recórrer al préstec delegislatura, que s’aprovarà per la corporació que resulte de les pròximes eleccions del 22 demaig, sent les famílies les qui suportaran la càrrega per fronts diversos: com a persones quepagaran més impostos, com a usuaris de serveis que van a disminuir, i com a ciutadans quehauran de renunciar a noves inversions en tant que en els recursos seran necessaris per retornarel nou préstec en 4 anys, i això impossibilitarà destinar-los a altres qüestions.

L’HERÈNCIA DEL PP: MÉS ENDEUTAMENT PER AL CIUTADANS I MENYSSERVEIS PÚBLICS.

El mateix interventor en el seu informe apunta algunes mesures, com ara reduir el servei derecollida de fem, pagar el transport escolar per part d’aquells centres que fins ara el tenengratuït o la creació de noves taxes.Quan pensa el PP donar la cara, després d’eleccions? Com pensa el PP resoldre la falta definançament? Pujant impostos? Retallant serveis? Amb més acomiadaments? Amb mésendeutament? Des del BLOC li recordem que la primera de les actuacions hauria d’haversigut el retall dels regidors alliberats i la rebaixa de les retribucions que perceben.L’ajuntament està en un carrer sense eixida, per la mala gestió financera i pressupostària del PPal llarg dels últims anys. Ja en el 2003 advertírem sobre la impossibilitat de mantindre un ritmecreixent d’inversions confiant única i exclusivament en els ingressos derivats de la construcció.Este advertiment l’hem repetit reiteradament amb posterioritat, sobretot a la vista delendeutament creixent, motivat per la falta de recursos derivada d’uns pressupostos irreals, i enunes obres que no comptaven amb la necessària consignació pressupostària.Exemples de la irresponsabilitat del govern de la Sra Botella són haver inflat ingressos en elpressupost o presentar ingressos de difícil realització, com ara la venda de terrenys que any rereany no s’han fet i que han anat desquadrant els comptes fins arribar a prop de 18 milionsd’euros de deute en acabar el 2010.

EL PP MENTEIX QUAN DIU QUE EL PLA DE SANEJAMENT ÉS UNA MOSTRA DELA BONA GESTIÓ, PERQUÈ VA SER UNA IMPOSICIÓ PER ACONSEGUIRFINANÇAMENT EXTRAORDINARI

Per al BLOC és important posar de manifest que esta situació s’haguera pogut minimitzar sis’hagueren pres mesures preventives fa uns anys, cosa que tot i haver-se demanat, el PP sols vaacceptar per obligació en juliol del 2009, quan va haver d’aprovar el Pla de Sanejament perpoder aconseguir l’autorització del govern central per acollir-se a un préstec extraordinari.Malgrat l’estabilitat pressupostària puntual i el resultat pressupostari positiu, la liquidaciómostra un romanent de tresoreria negatiu, superior a 2’6 milions d’euros, la qual cosaobliga a aprovar per al 2011 un pressupost amb superàvit pel mateix import.

L’ÈXIT DEL PLA DE SANEJAMENT EN EL 2010 = SOFRIMENT PER ALSCIUTADANS, QUE HAN HAGUT DE PAGAR MÉS IMPOSTOS I VEURE CONBAIXAVEN LES SUBVENCIONS I ELS SERVEIS

El Partit Popular està publicitant este Pla de Sanejament en els mitjans de comunicació i en larevista municipal GENT com una mostra de bona gestió amb resultat d’èxit, quan la realitat éstot just el contrari, ja que va ser una imposició.Ara, any i mig després de la seua implantació, la liquidació mostra algun signe de millora, comara la reducció del romanent negatiu de tresoreria, un resultat positiu el mèrit real del qual estàen els ciutadans que han suportat pujades d’impostos i reducció de transferències i serveis. I decara al futur el mateix, tal i com consta en els diferents informes elaborats per l’InterventorMunicipal.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here