Amics de la Murta presenta al.legacions al Pla de Prevenció d’Incendis del paratge

0
378

Els suggeriments al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de la Murta(PPIFMC) i altres mesures de prevenció d’incendis forestals que es proposen com a complement a les exposades en el document aprovat són tendents a exercir una gestió autosostenible, econòmicament i social del paratge natural. Per tant:

1. Les mesures contemplades en el PPIFMC deuen ser executades amb la major brevetat possible, sobretot aquelles referents a la millora de la transitabilitat de les pistes forestals, principal i secundàries, si bé les bandes auxiliars netes en ambdós marges és discutible (s’ha de tindre en consideració la vegetació herbàcia baixa i permanent, respecte a alguns peus de valor botànic), sense tapissos de triturats (sobre tot pi, pel contingut en principis altament inflamables).

2. El soterrament de la línia d’alta tensió es prioritari.

3. Adopció i implantació de mesures de control de l’erosió i de pèrdua del sòl i de l’estructura edàfica, sobretot vessants en major pendent i degradades, mitjançant l’instal•lació de xicotetes barreres, amb materials naturals biodegradables que trenquen les grans pendents i escarpats i permeten la instauració de la vegetació, inclòs en algunes àrees amb
ajuda de replantacions d’espècies de la sèrie climàtica pròpia.

4. Instal•lació d’una xarxa de sensor tèrmics i d’una xicoteta estació meteorològica, per via ràdio informar en temps real d’un possible incidència, disminuint així els temps de detecció i resposta.

5. De complement indispensable al ja al punt anterior, i en interconnexió amb la xarxa de sensors, l’instal•lació d’un sistema de canyons aspersors perfectament integrats en el paisatge, sobretot a les àrees de major valor eco botànic, els quals de forma automatitzada entren en funcionament una volta activat el missatge de referència (per exemple, en situacions habituals de vent de ponent que en mesos estivals l’extrema sequedat junt amb altes temperatures eleva el nivell de risc d’augment de l’índex de combustibilitat i per tant la qualitat i fragilitat del material i la perillositat). Amés una xarxa eficaç i eficient d’aspersió es converteix també en un instrument de lluita activa contra el foc.

6. Programes d’ocupació social a fi de dotar d’un sistema de vigilància i control de les visites a la vegada que es formen brigades de conservació i manteniment.

7. Explotació de la zona del monestir com escenari de gran singularitat per actes lúdic-culturals amb gestió municipal la qual pot aportar beneficis socioeconòmics.

8. Instal•lació d’un xicotet viver de material vegetal propi de l’entorn (amb producció sempre per via sexual per afavorir la diversitat poblacional i sols en casos de clons molts específics es requeriria a mètodes de multiplicació vegetativa). Inclòs es podia contemplar una vertent educativa amb escolars amb feines de recuperació i repoblació d’algunes zones.

9. Instal•lar un punt fixe d’observació així com la permanència en el paratge d’un reté de bombers forestals 24 hores des d’abril a octubre.

10. Control exhaustiu i permanent, ajustat de les cremes agrícoles, barbacoes, etc, en una banda no inferior a 1500 metres des del perímetre del paratge.

11. Explotació racional, ecològica i social de les parcel•les agrícoles del paratge, inclòs promoure i regular un segell de qualitat propi tipus indicació geogàfica, amb destí al mercat comarcal.

12. Creació d’un comité de seguiment i control de les mesures que s’adopten i els seus resultats, així com promoure iniciatives i accions de conscienciació i educació ambiental, particularitzada en l’estudi del paratge natural.

13. Deu restringir-se al màxim el pas de vehicles de motor de combustió, inclòs els de servici, vigilància i control. Adquirint si es necessari vehicles respectuosos amb el medi.

14. Establir un programa municipal divulgatiu i de conscienciació per grups d’edat (escolar, adults, jubilats, etc), on es done a conèixer la funció ecològica, social, històrica i cultural de la Vall; les conseqüències d’un incendi, les seues causes, prevenció… el que es desconeix no s’aprecia ni valora. Remarcar que moltes de les mesures exposades per la brevetat de l’escrit no es desenvolupen de forma exhaustiva sent moltes d’aquestes més fàcilment comprensibles i aplicables amb la visita a les àrees de referència. Per últim, indicar que gran part de les mesures poden ser àmpliament subvencionades a travès de programes operatius FEDER, dins de les EDUSI de la UE.

S U P L I C A :

Que es tinga en compte l’anteriorment exposat i que siguen acceptades les nostres al•legacions i que donada la gran importància del paratge, especialment en la seua flora i fauna, exigim que siguen prioritzades les actuacions, del Pla de Prevenció d’Incendis, al paratge natural de La Murta.

En Alzira a vint-i-cinc de juny de dos mil divuit.

La responsable de Medi Ambient.
Teresa Martí Crespí.

Vist i Plau del President.
Francesc Xavier Blasco Vila.